100 Tiếng Anh giao tiếp

Bài 100: Câu lạc bộ sách

100 bai tieng anh giao tiep

Sharon Hê John, tôi có thể nói chuyện với bạn một chút được không? Hey John, can I talk to you for a minute? John Được chứ, có chuyện gì vậy? Sure, what’s up? Sharon Tôi muốn nói cho bạn biết về một câu lạc bộ sách tôi gia nhập …

Read More »

Bài 99: Bầu cử

100 bai tieng anh giao tiep

Karen Martin, bạn sẽ bầu cho ai? Martin, who are you going to vote for? Martin Ý bạn nói bầu tổng thống hả? You mean for president? Karen Vâng. Yes. Martin Tôi chưa biết chắc. I’m not sure yet. Karen Bạn nên quyết định sớm. Cuộc bầu cử sẽ vào …

Read More »

Bài 98: Quà tặng

100 bai tieng anh giao tiep

Jonathan Dorothy, kế hoạch của bạn cho lễ Giáng Sinh là gì? Dorothy what are your plans for Christmas? Dorothy Ô vâng, gần lễ Giáng Sinh rồi, phải không? Tôi không chắc tôi sẽ làm gì khi đó. Oh yes, it’s almost Christmas, isn’t it. I’m not sure what I’ll …

Read More »

Bài 95: Lập trang web

100 bai tieng anh giao tiep

Peter Chào Liz. Bạn đang làm việc với trang web của bạn hả? Hi Liz. Are you working on your webpage now? Liz Không, tôi vẫn đợi bạn gửi cho tôi tập tin hình ảnh dành cho trang nhà. No, I’m still waiting for you to send me that image …

Read More »