Tiếng Anh phỏng vấn

Tiếng Anh phỏng vấn: Bài 5

tieng anh phong van

About achievement Về các thành tựu – Tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm   + Recording 3 A: Would you talk about your merits? Vui lòng cho chúng tôi biết về những thành tựu anh đạt được? B: Yes, madam. When I was the sales manager of Kroi friendship …

Read More »

Tiếng Anh phỏng vấn: Bài 3

tieng anh phong van

About your educational background Về trình độ học vấn của mình – Tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm   + Recording 3 A: Which university did you graduate from? Anh tốt nghiệp đại học nào? B: Birmingham University. I have learned Economics there for 4 years Đại học Birmingham. …

Read More »