Bài 96: Bạn có phiền nếu lái xe không?

Julie Hê, Michael, tôi mệt rồi. Bạn lái xe một lúc được không?
Hey Michael, I’m tired. Would you mind driving for a while?
Michael Rất tiếc, tôi muốn lắm, nhưng tôi không biết lái xe.
Sorry. I would like to, but I don’t know how to drive.
Julie Thực sao? Bạn không có bằng lái xe à? Tôi nghĩ ai cũng có bằng lái.
Really? You don’t have a license? I thought everyone had a license.
Michael Không, tôi sống ở thành phố suốt đời và khi tôi ở nhà tôi thường đi xe điện ngầm hoặc xe buýt.
No, I’ve lived in cities all my life and when I’m at home I usually take the subway or bus.
Julie Tôi hiểu. Bạn có nghĩ là bạn sẽ học lái xe trong tương lai không?
I see. Do you think you’ll learn to drive in the future?
Michael Vâng. Tôi dự tính mua một chiếc xe năm tới. Tôi nghĩ ai cũng cần một chiếc ở Mỹ.
Yes. I plan to buy a car next year. I think you need one in the US.
Julie Thực ra, bây giờ tôi chợt nghĩ tới, nhiều người ở thành phố ở đây cũng đi xe buýt.
Actually, now that I think about it, a lot of people in cities here take the bus also.
Michael Ờ, tôi muốn đi du lịch nhiều hơn. Tôi đã ở đây vài tháng rồi và tôi cảm thấy giống như là tôi chưa xem gì hết.
Well, I’d like to travel more. I’ve been here for a few months already and I feel like I haven’t seen anything yet.
Julie Bạn sẽ học lái xe như thế nào? Bạn muốn tôi dạy bạn không?
How are you going to learn to drive? Do you want me to teach you?
Michael Không, tôi không muốn làm phiền bạn. Tôi đã ghi danh ở một lớp học gần nhà tôi. Nó sẽ bắt đầu tháng tới.
No, I wouldn’t want to trouble you. I’ve already signed up for a class near my house. It starts next month.
Xem thêm:   Bài 76: Tôi mang cho bạn trái táo

Leave a Reply