Bài 97: Tiếng Anh của bạn rất tốt.

Sara Thomas, tiếng Anh của bạn rất khá. Bạn đã học như thế nào?
Thomas your English is so good. How did you learn it?
Thomas Ờ, ở nước tôi mọi người phải học tiếng Anh bắt đầu từ cấp một. Tôi đã học những khóa tiếng Anh được 12 năm rồi.
Well, in my country everyone has to take English starting in the first grade. I’ve been taking English courses for 12 years now.
Sara Ồ, thực thú vị. Tôi nhớ trong chuyến đi năm ngoái đến thăm gia đình bạn, dường như không có nhiều người có thể nói với tôi bằng tiếng Anh.
Wow, that’s interesting. I remember when we took that trip last year and visited your family. It seemed like there weren’t many people that could speak with me in English.
Thomas Ô, đó là bởi vì họ không nói tiếng Anh nhiều.
Oh, that’s because they don’t speak English that much.
Sara Nhưng họ nói tiếng Anh trong trường, đúng không? Có thể do họ không thích tôi nên họ không muốn nói chuyện với tôi.
But they speak it in school, right? Maybe they just didn’t like me so they didn’t want to talk to me.
Thomas Không, thực ra thì họ thích bạn lắm. Họ nói với tôi họ nghĩ là bạn rất dễ mến. Họ chỉ nhút nhát thôi. Họ không quen nói chuyện với người nước ngoài. Tôi nhớ khi tôi vừa tới Mỹ, tôi rất căng thẳng khi nói chuyện với người khác.
No, actually they liked you a lot. They told me they thought you were very nice. They are just shy. They’re not use to talking with foreigners. I remember when I first came to the US. I was really nervous about speaking with people.
Sara Tôi hiểu. Tôi nghĩ là có nhiều người Mỹ dạy tiếng Anh ở nước bạn.
I see. I thought there were lots of Americans teaching English in your country.
Thomas Vâng, đúng vậy. Có lẽ bây giờ có gấp đôi số người đã có cách đây năm năm, nhưng họ phần lớn ở thành phố. Gia đình tôi sống ở nông thôn.
Yes, that’s true. There are probably twice as many now as there were five years ago, but they are mostly in the cities. My family lives in the country.
Sara Tôi tự hỏi tại sao? Cá nhân tôi thì thích nông thôn hơn thành thị. Thực yên tĩnh và thanh bình. Nếu tôi đi dạy học, tôi sẽ muốn dạy ở nông thôn.
I wonder why. Personally I prefer the country to the city. It’s so quiet and peaceful. If I were to teach, I would want to teach in the country.
Thomas Bạn nghĩ rằng một ngày nào đó bạn muốn đi dạy học sao? Tôi biết là những trường học quanh thị xã của tôi đang tìm giáo viên, vì vậy nếu bạn muốn tôi có thể gọi cho họ để biết thêm thông tin.
Do you think you would want to teach someday? I know the schools around my town are looking for teachers, so if you want I can call them and get more information.
Sara Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi sẽ cần ở đó một năm và tôi không nghĩ rằng tôi có thể nghỉ làm việc lâu như vậy.
No, I don’t think so. I would need to stay there for a year, and I don’t think I can take that much time off work.
Thomas Ờ, nếu bạn thay đổi ý định, hãy cho tôi biết. Tôi nghĩ bạn sẽ là một giáo viên rất tuyệt.
Well, if you change your mind, let me know. I think you would be a really great teacher.
Xem thêm:   Bài 28: Bạn thích loại nhạc gì?

Leave a Reply