Bài 95: Lập trang web

Peter Chào Liz. Bạn đang làm việc với trang web của bạn hả?
Hi Liz. Are you working on your webpage now?
Liz Không, tôi vẫn đợi bạn gửi cho tôi tập tin hình ảnh dành cho trang nhà.
No, I’m still waiting for you to send me that image file for the homepage?
Peter Ý bạn nói là bạn chưa nhận được à? Tôi đã gửi nó cho bạn cách đây hơn một giờ.
You mean you didn’t get it? I sent it to you over an hour ago.
Liz Để tôi xem. Sẽ mất một lúc vì tôi phải bật máy tính.
Let me check. It’s going to take a second ’cause I have to start up my computer.
Peter Được rồi. Bạn nhận được chưa?
OK. Did you get it?
Liz Chờ một chút. Tôi vừa mở trình duyệt web và kiểm tra tài khoản hotmail của tôi.
One second. I just have to open my web browser and check my hotmail account.
Peter Được.
OK.
Liz Được rồi, nó đây. Tôi đã nhận được nó.
OK, here it is. I got it.
Peter Làm sao tôi tìm được trang web đó? Tôi đã gắng tìm nó trên Yahoo nhưng tôi không tìm được.
How do I find the webpage? I tried to search for it on Yahoo but I couldn’t find it.
Liz Đừng dùng Yahoo, hãy dùng Google.
Don’t use Yahoo, use Google.
Peter Tôi cũng đã thử nhưng không tìm được.
I tried that also and it didn’t work.
Liz Nếu bạn vào Google và tìm tên tôi, bạn chắc sẽ tìm được.
If you go to Google and search for my name, you should be able to find it.
Peter Được, để tôi thử. Bây giờ tôi thấy nó rồi.
OK. Let me try that. I see it now.
Xem thêm:   Bài 6: Bạn muốn uống thứ gì không?

Leave a Reply