Bài 91: Trục trặc máy tính

Anna Chào Jason, xin lỗi làm phiền bạn. Tôi có một câu hỏi phải hỏi bạn.
Hi Jason, Sorry to bother you. I have a question for you.
Jason Được, có chuyện gì vậy?
OK, what’s up?
Anna Tôi gặp vấn đề với cái máy tính của tôi. Tôi biết bạn là kỹ sư vì vậy tôi nghĩ bạn có thể giúp tôi.
I’ve been having a problem with my computer. I know you’re an engineer so I thought you might be able to help me.
Jason Tôi hiểu. Vấn đề gì nào?
I see. What’s the problem?
Anna Tôi có một tập tin nhưng vì lý do gì đó tôi không thể mở được.
I have a file that I can’t open for some reason.
Jason Loại tập tin gì?
What type of file is it?
Anna Một tập tin Word tôi đang soạn. Tôi cần phải hoàn tất vào ngày mai.
It’s a Word document I’ve been working on. I need to finish it by tomorrow.
Jason Trước đây bạn có mở nó được không, trên cái máy tính mà bạn đang sử dụng?
Were you able to open it before, on the computer you’re using now?
Anna Có, tôi soạn tập tin tối hôm qua và mọi việc đều tốt đẹp, nhưng sáng nay tôi không mở nó được.
Yes, I was working on it last night and everything was fine, but this morning I couldn’t open the file.
Jason Bạn có nghĩ rằng máy bạn bị vi rút không?
Do you think your computer might have a virus?
Anna Không, tôi đã kiểm tra và máy không có vi rút.
No, I checked and there weren’t any.
Jason Thôi được, tôi không biết chắc có gì trục trặc. Nếu có thể, gửi tập tin cho tôi qua email, tôi sẽ xem thử có thể mở nó được không.
OK. I’m not sure what’s wrong. If it’s possible, email the file to me and I’ll see if I can get it to open.
Anna Được, tôi sẽ gửi khi về tới nhà. Bạn sẽ về nhà tối nay chứ?
OK, I’ll do that when I get home. Are you going to be around tonight?
Jason Có, tôi sẽ ở nhà sau 8 giờ tối. Gửi nó cho tôi khi có thể và tôi sẽ gọi điện cho bạn sau.
Yeah, I’ll be home after 8PM. Send it to me when you get a chance and I’ll call you later.
Xem thêm:   Bài 3: what's your name?

Leave a Reply