Bài 100: Câu lạc bộ sách

Sharon Hê John, tôi có thể nói chuyện với bạn một chút được không?
Hey John, can I talk to you for a minute?
John Được chứ, có chuyện gì vậy?
Sure, what’s up?
Sharon Tôi muốn nói cho bạn biết về một câu lạc bộ sách tôi gia nhập cách đây mấy tháng. Tôi biết bạn đọc nhiều vì vậy tôi nghĩ có thể bạn muốn đến cùng với tôi tháng tới.
I wanted to let you know about a book club I joined a couple months ago. I know you do a lot of reading so I thought you might want to come with me next month.
John Ô, nghe có vẻ vui đấy. Khi nào nhóm họp mặt?
Oh, that sounds like fun. When does the group meet?
Sharon Thường là thứ bảy cuối cùng trong tháng vào lúc 9:30 tối. Như vậy có trễ quá đối với bạn không?
Usually the last Saturday of the month at 9:30 in the evening. Is that too late for you?
John Không, tôi nghĩ như vậy tốt rồi. Các bạn nói về chuyện gì trong nhóm?
No, I think that’s ok. What do you talk about in the group?
Sharon Ờ, mỗi tháng chúng tôi chọn một quyển sách mới và rồi trong kỳ họp mặt tiếp theo chúng tôi thảo luận về nó.
Well, every month we choose a new book and then during the next meeting we discuss it.
John Các bạn đang đọc quyển sách nào?
What book are you reading now?
Sharon Người Thả Diều.
The Kite Runner.
John Tôi nghe nói đó là một quyển sách hay. Nó viết về cái gì?
I’ve heard that’s a good book. What’s it about?
Sharon Nó là một quyển sách hay. Tôi đọc gần xong rồi. Quyển sách viết về một cậu bé lớn lên ở Afghanistan vào thập niên 1980. Nó được gọi là Người Thả Diều vì nhân vật chính tham dự vào một cuộc thi thả diều.
It is a good book. I’m almost finished. The book is about a boy who grows up in Afghanistan during the 1980s. It’s called the Kite Runner because the main character takes part in a kite flying competition.
John Nghe có vẻ thú vị đấy. Tôi muốn tới.
That sounds really interesting. I’d love to come.
Sharon Được, tuyệt. Còn hai tuần nữa mới tới kỳ họp mặt tiếp theo, vì vậy bạn vẫn còn thời gian để đọc quyển sách.
Ok, great. The next meeting isn’t for another two weeks, so you still have time to read the book.
Xem thêm:   Bài 16: Hỏi địa điểm

Leave a Reply