Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 26: Chuyến đi của gia đình

Bài 26: Chuyến đi của gia đình

Angela David, dạo gần đây bạn làm gì?
David, what have you been up to lately?
David Tuần trước tôi đi du lịch với gia đình.
I went on a trip with my family last week.
Angela Vậy hả? Các bạn đi đâu?
Really? Where did you go?
David Chúng tôi đi Âu Châu.
We went to Europe.
Angela Các bạn đi thăm những thành phố nào?
What cities did you go to?
David Luân Đôn, Pa ri và một vài thành phố nhỏ hơn.
London, Paris and a few other smaller cities.
Angela Các bạn có đi Bá Linh không?
Did you go to Berlin?
David Không, chúng tôi không đi đến đó. Tôi muốn đi đến đó lần tới.
No, We didn’t go there. I’d like to go there next time.
Angela Tôi nghĩ mùa hè là thời điểm tốt để thăm Bá Linh. Đó là một nơi đẹp và dân chúng rất đáng yêu.
I think the summer is a good time to visit Berlin. It’s a beautiful place and the people there are very nice.
David Tôi đã nghe như vậy.
That’s what I’ve heard.
Angela Tôi đến đó năm ngoái. Nếu bạn muốn tôi sẽ cho bạn một số thông tin tôi có về thành phố.
I went there last year. If you want, I can give you some information I have about the city.
David Cám ơn.
Thanks.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply