Bài 64: Bạn muốn chơi một trò chơi không?

EricaAndrew, bạn muốn chơi một trò chơi không?
Andrew, would you like to play a game?
AndrewĐược, trò chơi loại gì?
OK, what kind of game?
EricaChúng ta hãy chơi bài đi. Bạn biết chơi Blackjack không?
Lets play cards? Do you know how to play Blackjack?
AndrewCó, đó là một trò chơi dễ. Tôi không muốn chơi trò đó ngay bây giờ.
Yes, that’s an easy game. I don’t want to play that right now.
EricaĐược, bạn còn nhớ cách chơi xì phé không?
OK, Do you remember how to play poker?
AndrewTôi nghĩ vậy, nhưng bạn sẽ phải giải thích lại luật chơi chơi cho tôi.
I think so, but you’re going to have to explain the rules to me again.
EricaĐược. Hãy xem tấm giấy này. Trên đó có tất cả luật chơi.
OK. Look at this piece of paper. It has all the rules on it.
AndrewĐược. Bây giờ tôi nhớ rồi. Tôi nghĩ lần trước chúng ta chơi trò này, bạn thắng và tôi thua.
OK, yes. I remember now. I think the last time we played this game, you won and I lost.
EricaỪ, thực là vui.
Yes, that was fun.
AndrewĐược rồi, chúng ta hãy chơi, nhưng lần này tôi không muốn đánh cá tiền.
OK, let’s play, but this time I don’t want to bet money.
EricaĐược, chúng ta sẽ không đánh cá. Chúng ta chỉ chơi cho vui thôi.
OK, we won’t bet. We’ll just play for fun.
Xem thêm:   Bài 43: Thăm gia đình
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x