Bài 77: Mẹ vợ (chồng) tôi sẽ đến vào ngày mai.

Lisa Alô?
Hello?
James Chào. Bạn còn thức không?
Hi. Are you still up?
Lisa Vâng.
Yes.
James Bạn nghe có vẻ mệt, mọi việc ổn chứ?
You sound tired, is everything OK?
Lisa Vâng, mọi việc đều ổn. Tôi chỉ chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay là một ngày dài.
Yeah, everything’s fine. I’m just getting ready to go to bed. It’s been a really long day.
James Bạn có thời gian lát nữa uống cà phê với tôi không? Tôi muốn nói với bạn một chuyện.
Do you have time to get some coffee with me later? I have something I want to talk to you about.
Lisa Không, rất tiếc. Hôm nay không được. Ngày mai tôi phải dậy sớm.
No, sorry. Not today. I have to get up early tomorrow.
James Ô. Ngày mai bạn sẽ làm gì?
Oh, What are you going to do tomorrow?
Lisa Mẹ chồng tôi sẽ tới chơi vì vậy tôi phải dậy sớm và dọn dẹp nhà cửa.
My mother-in-law is coming over so I have to get up early and clean the house.
James Tôi hiểu.
I see.
Lisa Ngày mai bạn rảnh không?
Are you free tomorrow?
James Có, vào buổi chiều. Tôi phải hoàn tất một việc tôi đang làm, nhưng sau 3:30 tôi sẽ rảnh.
Yes, in the afternoon. I have to finish something I’m working on, but I’ll be free after 3:30.
Lisa Bạn có muốn gặp nhau sau khi bạn xong việc không?
Do you want to get together after you finish work?
James Bạn có nghĩ rằng bạn có thời gian không?
Do you think you’ll have time?
Lisa Có, mẹ chồng tôi sẽ ra về khoảng 2 giờ chiều.
Yeah, my mother-in-law will be leaving here around 2PM.
Xem thêm:   Bài 100: Câu lạc bộ sách

Leave a Reply