Bài 66: Thuê phòng khách sạn

Receptionist Xin chào.
Good evening.
Jim Chào. Bạn còn phòng trống tối nay không?
Hi. Do you have any vacancies tonight?
Receptionist Còn. Giá là 55 đô.
Yes. The rate is 55 dollars.
Jim Phòng có kết nối internet không?
Do the rooms have internet access?
Receptionist Chúng tôi có kết nối không dây. Nếu bạn có máy tính bạn có thể kết nối internet và trả thêm 5 đô.
We have wireless. If you have a computer you can use the wireless network for an additional 5 dollars.
Jim Được, tôi muốn một phòng.
OK, I’d like a room please.
Receptionist Bạn muốn một phòng được hút thuốc hay không hút thuốc.
Would you like a smoking or a non-smoking room?
Jim Không hút thuốc.
Non-smoking.
Receptionist Bạn sẽ trả như thế nào?
How will you be paying?
Jim Visa. Thẻ đây.
Visa. Here/span> you are.
Receptionist Bao nhiêu người?
How many people?
Jim Hai.
Two.
Receptionist Bạn muốn một giường lớn hay hai giường?
Would you like a king size bed or two double beds?
Jim Một giường lớn.
King size please.
Receptionist Bạn ở phòng 237. Nó ở trên tầng 2. Chìa khóa của bạn đây. Làm ơn ký tên ở đây.
You’re in room 237. It’s on the second floor. Here’s your key. Sign here please.
Jim Mấy giờ trả phòng?
What time is checkout?
Receptionist 11:30 sáng.
11:30AM
Xem thêm:   Bài 65: Quà sinh nhật

Leave a Reply