Bài 57: Gửi cho tôi đường đi

Frank Alô?
Hello?
Pam Chào Frank, Pam đây.
Hi Frank, it’s Pam.
Frank Ê Pam, có chuyện gì vậy?
Hey Pam, what’s up?
Pam Không có gì đâu. Bạn đang ở đâu?
Not much. Where are you?
Frank Tôi đang lái xe về nhà.
I’m in the car driving home.
Pam Khi bạn về tới nhà bạn có thể gửi cho tôi tin nhắn chỉ đường tới bữa tiệc tối nay được không?
When you get home will you send me an email with directions to the party tonight?
Frank Được chứ, không có vấn đề gì.
Sure, no problem.
Pam Bạn nghĩ khi nào bạn về tới nhà?
When do you think you’ll get home?
Frank Tôi không biết, có lẽ khoảng nửa tiếng. Đông xe quá.
I don’t know, maybe in about 30 minutes or so. There’s a lot of traffic.
Pam Tôi phải đi ra ngoài liền. Hay bạn gửi cho tôi tin nhắn ghi địa chỉ vậy.
I have to go out soon. Can you just send me a text message with the address instead.
Frank Được, tôi sẽ gửi ngay khi về tới nhà.
OK, I’ll do that as soon as I get home.
Pam Cám ơn nhiều. Lái xe cẩn thẩn đấy.
Thanks a lot. Drive carefully.
Frank Được, gặp bạn tối nay.
OK, I’ll see you tonight.
Pam Bai.
Bye.
Xem thêm:   Bài 40: Đi xem phim

Leave a Reply