Bài 49: Đón một người bạn

VickyA lô?
Hello?
BenChào Vicky.
Hi Vicky.
VickyBạn đã tới đó chưa?
Are you there yet?
BenRồi.
Yes.
VickyTôi vừa mới xuống xe điện ngầm. Tôi gần tới đó rồi. Xin lỗi bị trễ.
I just got off the subway. I’m almost there. Sorry I’m late.
BenKhông có vấn đề gì đâu. Tôi chỉ muốn nói với bạn là tôi vào trong rồi.
That’s no problem. I just wanted to tell you I’m inside.
VickyBạn ở đâu?
Where are you?
BenTrên lầu hai.
On the second floor.
VickyTôi lên lầu hai hay bạn muốn xuống lầu một?
Should I come to the second floor or do you want to come to the first floor?
BenLên lầu.
Come upstairs.
VickyCái gì?
What?
BenÔ, bạn nghe tôi rõ không? Tôi nói, lên lầu hai.
Oh, Can you hear me OK? I said, come to the second floor.
VickyÔ, được. Bạn đang làm gì ở đó?
Oh, OK. What are you doing there?
BenChỉ xem vài cuốn sách về học tiếng Anh như thế nào.
Just looking at some books on how to learn English.
VickyBạn có muốn mua gì để lát nữa ăn không?
Do you want to get something to eat later?
BenKhông, tôi ăn tối vẫn còn no.
No, I’m still full from dinner.
VickyBạn muốn làm gì?
What do you want to do?
BenTôi không biết chắc. Khi bạn tới đây chúng ta sẽ bàn về việc đó.
I don’t know for sure. When you get here we’ll talk about it.
VickyĐược, sớm gặp bạn.
OK, see you soon.
BenBai.
Bye.
Xem thêm:   Bài 13: Bạn đã ra sao?

Leave a Reply