Bài 49: Đón một người bạn

Vicky A lô?
Hello?
Ben Chào Vicky.
Hi Vicky.
Vicky Bạn đã tới đó chưa?
Are you there yet?
Ben Rồi.
Yes.
Vicky Tôi vừa mới xuống xe điện ngầm. Tôi gần tới đó rồi. Xin lỗi bị trễ.
I just got off the subway. I’m almost there. Sorry I’m late.
Ben Không có vấn đề gì đâu. Tôi chỉ muốn nói với bạn là tôi vào trong rồi.
That’s no problem. I just wanted to tell you I’m inside.
Vicky Bạn ở đâu?
Where are you?
Ben Trên lầu hai.
On the second floor.
Vicky Tôi lên lầu hai hay bạn muốn xuống lầu một?
Should I come to the second floor or do you want to come to the first floor?
Ben Lên lầu.
Come upstairs.
Vicky Cái gì?
What?
Ben Ô, bạn nghe tôi rõ không? Tôi nói, lên lầu hai.
Oh, Can you hear me OK? I said, come to the second floor.
Vicky Ô, được. Bạn đang làm gì ở đó?
Oh, OK. What are you doing there?
Ben Chỉ xem vài cuốn sách về học tiếng Anh như thế nào.
Just looking at some books on how to learn English.
Vicky Bạn có muốn mua gì để lát nữa ăn không?
Do you want to get something to eat later?
Ben Không, tôi ăn tối vẫn còn no.
No, I’m still full from dinner.
Vicky Bạn muốn làm gì?
What do you want to do?
Ben Tôi không biết chắc. Khi bạn tới đây chúng ta sẽ bàn về việc đó.
I don’t know for sure. When you get here we’ll talk about it.
Vicky Được, sớm gặp bạn.
OK, see you soon.
Ben Bai.
Bye.
Xem thêm:   Bài 88: Chuyên ngành của ban là gì?

Leave a Reply