Bài 51: Học thi

ShawnChào Kim.
Hi Kim.
KimÊ Shawn, rất vui gặp lại bạn.
Hey Shawn, good to see you again.
ShawnBạn thế nào?
How have you been?
KimĐược. Tối hôm qua tôi không ngủ nhiều lắm. Tôi thức tới 2 giờ để học thi.
OK, I didn’t sleep much last night though. I stayed up until 2AM studying for an exam.
ShawnTối hôm qua tôi cũng thức khuya. Học kỳ sắp hết rồi. Tôi phải thi cả tuần.
I was up late last night too. The semester is almost over. I’ve had exams all week.
KimBạn sẽ trở về California sau khi bạn tốt nghiệp không?
Are you going back to California after you graduate?
ShawnTôi nghĩ vậy. Sau khi tốt nghiệp có thể tôi sẽ về nhà và gắng tìm việc làm.
I think so. After I graduate I’ll probably go back home and try to get a job.
KimBạn có biết là bạn muốn làm việc ở đâu không?
Do you know where you’d like to work?
ShawnChưa, nhưng tôi muốn là dịch giả tiếng Anh.
Not yet, but I want to be an english translator.
KimNhư vậy thực là tuyệt. Tôi cũng muốn là dịch giả, nhưng tôi không nghĩ rằng tiếng Anh của tôi đủ khá.
That’d be really cool. I’d like to be a translator too, but I don’t think my english is good enough.
ShawnĐừng lo. Tiếng Anh của bạn khá hơn phần lớn bạn cùng lớp của tôi.
Don’t worry about that. Your english is better than most of my classmates.
KimCám ơn. Bây giờ bạn đi đâu?
Thanks. Where are you going now?
ShawnTôi sẽ đi học ở thư viện. Ngày mai tôi phải dự một kỳ thi.
I’m going to study at the library. I have to take an exam tomorrow.
KimTôi cũng vậy. Thư viện mở cửa tới mấy giờ?
Me too. How late does the library stay open?
ShawnTôi nghĩ nó mở cửa tới 11:30 tối.
I think it’s open until 11:30PM.
KimĐược, chúc bạn may mắn.
OK, Good luck.
ShawnBạn cũng vậy.
You too.
Xem thêm:   Bài 21: Siêu thị đã đóng cửa

Leave a Reply