Bài 51: Học thi

Shawn Chào Kim.
Hi Kim.
Kim Ê Shawn, rất vui gặp lại bạn.
Hey Shawn, good to see you again.
Shawn Bạn thế nào?
How have you been?
Kim Được. Tối hôm qua tôi không ngủ nhiều lắm. Tôi thức tới 2 giờ để học thi.
OK, I didn’t sleep much last night though. I stayed up until 2AM studying for an exam.
Shawn Tối hôm qua tôi cũng thức khuya. Học kỳ sắp hết rồi. Tôi phải thi cả tuần.
I was up late last night too. The semester is almost over. I’ve had exams all week.
Kim Bạn sẽ trở về California sau khi bạn tốt nghiệp không?
Are you going back to California after you graduate?
Shawn Tôi nghĩ vậy. Sau khi tốt nghiệp có thể tôi sẽ về nhà và gắng tìm việc làm.
I think so. After I graduate I’ll probably go back home and try to get a job.
Kim Bạn có biết là bạn muốn làm việc ở đâu không?
Do you know where you’d like to work?
Shawn Chưa, nhưng tôi muốn là dịch giả tiếng Anh.
Not yet, but I want to be an english translator.
Kim Như vậy thực là tuyệt. Tôi cũng muốn là dịch giả, nhưng tôi không nghĩ rằng tiếng Anh của tôi đủ khá.
That’d be really cool. I’d like to be a translator too, but I don’t think my english is good enough.
Shawn Đừng lo. Tiếng Anh của bạn khá hơn phần lớn bạn cùng lớp của tôi.
Don’t worry about that. Your english is better than most of my classmates.
Kim Cám ơn. Bây giờ bạn đi đâu?
Thanks. Where are you going now?
Shawn Tôi sẽ đi học ở thư viện. Ngày mai tôi phải dự một kỳ thi.
I’m going to study at the library. I have to take an exam tomorrow.
Kim Tôi cũng vậy. Thư viện mở cửa tới mấy giờ?
Me too. How late does the library stay open?
Shawn Tôi nghĩ nó mở cửa tới 11:30 tối.
I think it’s open until 11:30PM.
Kim Được, chúc bạn may mắn.
OK, Good luck.
Shawn Bạn cũng vậy.
You too.
Xem thêm:   Bài 81: Một câu chuyện lãng mạn

Leave a Reply