Bài 50: Tôi là sinh viên

Rachel Craig, bạn làm nghề gì?
Craig, what do you do for work?
Craig Tôi vẫn còn là sinh viên.
I’m still a student.
Rachel Bạn đi học trường nào?
What school do you go to?
Craig Đại học Boston.
Boston University.
Rachel Đó là một trường tốt. Bạn học môn gì?
That’s a good school. What do you study?
Craig Tôi học tiếng Anh, toán và lịch sử. Môn chính của tôi là tiếng Anh.
I’m studying english, math, and history. My major is english.
Rachel Bạn học tiếng Anh bao lâu rồi?
How long have you been studying english?
Craig Hơn sáu năm.
More than six years.
Rachel Đó là một thời gian dài.
That’s a long time.
Craig Vâng, tôi bắt đầu học tiếng Anh khi tôi ở trung học.
Yeah, I started to learn english when I was in high school.
Rachel Hèn gì tiếng Anh của bạn thực là khá.
No wonder your english is so good.
Craig Thực ra thì không khá lắm đâu. Tôi có thể đọc nhưng tôi nói không giỏi lắm. Tôi không có nhiều cơ hội để thực hành.
Actually, it’s not that good. I can read but I can’t speak very well. I haven’t had a lot of chance to practice.
Rachel Tôi hiểu, Nói chuyện với người khác rất quan trọng.
I see. Talking with other people is very important.
Craig Vâng, nhưng tôi vẫn chưa có nhiều bạn ở đây.
Yes, but I still don’t have many friends here yet.
Rachel Tôi có một bữa tiệc tại căn hộ của tôi tối nay. Bạn nên tới.
I’m having a party tonight at my apartment. You should come.
Craig Ô cám ơn đã mời tôi. Tôi rất thích tới.
Oh thanks for inviting me. I’d love to come.
Xem thêm:   Bài 45: Đặt mua hoa

Sinh viên tiếng anh là gì

Student

Leave a Reply