Bài 29: Đi thư viện

Kevin Lisa, bạn có muốn đi thư viện với tôi không?
Lisa, would you like to go to the library with me?
Lisa Được, bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể đi mua một tờ báo trước không?
OK. Do you think we can go buy a newspaper first?
Kevin Được chứ. Chúng ta sẽ đi mua báo trước rồi chúng ta đi thư viện.
Sure. First we’ll go buy a newspaper and then we’ll go to the library.
Lisa Chúng ta sẽ đi bộ hay đi xe?
Are we going to walk or drive?
Kevin Thời tiết hôm nay rất đẹp. Chúng ta đi bộ đi.
The weather is really nice today. Let’s walk.
Lisa Thời tiết đẹp ngay lúc này, nhưng tôi nghĩ trời có thể mưa chiều nay.
The weather is good now, but I think it’s suppose to rain this afternoon.
Kevin Được thôi, vậy thì chúng ta hãy mang theo dù. Anh của bạn có đi với chúng ta không?
Alright, then let’s take an umbrella. Is your brother coming with us?
Lisa Không, anh ấy còn đang ngủ.
No, he’s still sleeping.
Kevin Ôi, 10 giờ sáng rồi. Chắc chắn là tối hôm qua anh ta đã thức khuya lắm.
Wow, it’s already 10:00AM. He must have been up late last night.
Lisa Vâng, mãi tới 12 giờ đêm anh ấy mới về nhà.
Yeah, he didn’t come home until 12:00AM.
Kevin Tôi hy vọng anh ấy có thể đến sau.
I hope he can come later.
Lisa Tôi cũng hy vọng vậy. Tôi sẽ gọi anh ấy khi chúng ta tới đó.
I hope so too. I’ll give him a call when we get there.
Kevin Từ đây chúng ta đi thư viện lối nào?
How do we get to the library from here?
Lisa Đi thằng xuống con đường này phía bên trái, bên cạnh bảo tàng viện. Mất khoảng 10 phút.
It’s straight down this road on the left, next to the museum. It takes about 10 minutes.
Xem thêm:   Bài 6: Bạn muốn uống thứ gì không?

Leave a Reply