Bài 34: Sắp xếp mọi thứ

Frank Michelle, bạn có thể giúp tôi dọn dẹp mọi thứ trước khi chúng ta đi không?
Michelle, Can you help me clean things up before we go?
Michelle Được chứ. Tôi nên đặt cái tách này ở đâu?
Sure. Where should I put this cup?
Frank Cái tách nào?
Which cup?
Michelle Cái đỏ.
The red one.
Frank Đặt nó trên mặt bàn.
Put it on top of the table.
Michelle Còn số trái cây này.
How about this fruit?
Frank Ô, đặt chúng vào tủ lạnh.
Oh, that goes in the refrigerator.
Michelle Và những cây viết chì này. Tôi nên làm gì với chúng?
And those pencils? What should I do with them?
Frank Mang chúng lên lầu và đặt chúng trong phòng ngủ.
Bring those upstairs and put them in the bedroom.
Michelle Còn cây viết này?
How about this pen?
Frank Đưa nó cho tôi. Tôi cần dùng nó.
Give it to me. I need to use it.
Michelle Bạn muốn tôi làm gì với tờ báo ở đằng kia?
What do you want me to do with that paper over there?
Frank Bạn có thể quẳng nó đi. Tôi không cần nó nữa.
You can throw that away. I don’t need it anymore.
Michelle Thùng rác đầy rồi.
The trash is full.
Frank Thôi được, vậy đặt nó vào một cái bao và mang ra ngoài.
Alright, then please put it in a bag and take it outside.
Michelle Được rồi. Bây giờ làm gì?
OK. Now what?
Frank Tôi nghĩ chúng ta xong rồi. Bạn có thể tắt đèn và đóng cửa được không?
I think we’re finished. Can you please turn off the lights and shut the door?
Michelle Được chứ.
Sure.
Xem thêm:   Bài 18: Đi nghỉ mát ở Canada

Leave a Reply