Bài 34: Sắp xếp mọi thứ

FrankMichelle, bạn có thể giúp tôi dọn dẹp mọi thứ trước khi chúng ta đi không?
Michelle, Can you help me clean things up before we go?
MichelleĐược chứ. Tôi nên đặt cái tách này ở đâu?
Sure. Where should I put this cup?
FrankCái tách nào?
Which cup?
MichelleCái đỏ.
The red one.
FrankĐặt nó trên mặt bàn.
Put it on top of the table.
MichelleCòn số trái cây này.
How about this fruit?
FrankÔ, đặt chúng vào tủ lạnh.
Oh, that goes in the refrigerator.
MichelleVà những cây viết chì này. Tôi nên làm gì với chúng?
And those pencils? What should I do with them?
FrankMang chúng lên lầu và đặt chúng trong phòng ngủ.
Bring those upstairs and put them in the bedroom.
MichelleCòn cây viết này?
How about this pen?
FrankĐưa nó cho tôi. Tôi cần dùng nó.
Give it to me. I need to use it.
MichelleBạn muốn tôi làm gì với tờ báo ở đằng kia?
What do you want me to do with that paper over there?
FrankBạn có thể quẳng nó đi. Tôi không cần nó nữa.
You can throw that away. I don’t need it anymore.
MichelleThùng rác đầy rồi.
The trash is full.
FrankThôi được, vậy đặt nó vào một cái bao và mang ra ngoài.
Alright, then please put it in a bag and take it outside.
MichelleĐược rồi. Bây giờ làm gì?
OK. Now what?
FrankTôi nghĩ chúng ta xong rồi. Bạn có thể tắt đèn và đóng cửa được không?
I think we’re finished. Can you please turn off the lights and shut the door?
MichelleĐược chứ.
Sure.
Xem thêm:   Bài 31: Bạn có thể giúp tôi tìm một vài đồ vật được không?

Leave a Reply