Bài 30: Bố mẹ bạn sống ở đâu?

Jason Chào Melissa, bạn sẽ về nhà cuối tuần này không?
Hi Melissa, are you going home this weekend?
Melissa Không, cuối tuần này thì không. Tôi có nhiều việc phải làm quá.
No, not this weekend. I have too much work to do.
Jason Bố mẹ bạn sống ở đâu?
Where do your parents live?
Melissa Bố tôi sống ở Washington DC.
My father lives in Washington DC.
Jason Còn mẹ bạn?
How about your mother?
Melissa
Mẹ tôi mất cách đây hai năm rồi.
My mother died two years ago.
Jason Ô, tôi rất tiếc nghe như vậy. Bố bạn còn đi làm không?
Oh, I am sorry to hear that. Is your father still working?
Melissa Không, ông ấy về hưu rồi.
No, he’s retired.
Jason Bạn có họ hàng ở đây không?
Do you have any family here?
Melissa Có, hai người trong số anh chị em họ của tôi sống ở đây và cô chú tôi sống cách đây khoảng 30 dặm.
Yes, two of my cousins live here and my aunt and uncle live about 30 miles from here.
Jason Bạn có anh chị em gì không?
Do you have any brothers or sisters?
Melissa Có, tôi có 2 người anh (em) sống ở New York và một người chị (em gái) sống ở Boston.
Yes, I have two brothers who live in New York and a sister who lives in Boston.
Jason Bạn có thường gặp họ không?
Do you see them a lot?
Melissa Không được nhiều như tôi muốn.Thường chỉ vào những ngày nghỉ như Lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh.
Not as much as I’d like to. Usually just on holidays like Thanksgiving and Christmas.
Xem thêm:   Bài 60: Tan nạn xe

Leave a Reply