Bài 22: Bạn có con không?

Michelle Charles, bạn có con không?
Charles, do you have any children?
Charles Có.
Yes.
Michelle Bạn có mấy đứa con?
How many children do you have?
Charles Tôi có hai đứa. Một trai một gái.
I have two kids. A boy and a girl.
Michelle Tên chúng nó là gì?
What are their names?
Charles Jack và Stephanie.
Jack and Stephanie.
Michelle Chúng nó mấy tuổi?
How old are they?
Charles Stephanie 18 và Jack 24.
Stephanie is 18 and Jack is 24.
Michelle Chúng nó còn đi học không?
Are they in school?
Charles Stephanie còn đi học. Cô ta đi học đại học ở Washington và Jack làm việc ở Florida.
Stephanie is. She goes to college in Washington and Jack works in Florida.
Michelle Stephanie học gì?
What does Stephanie study?
Charles Cô ta học tiếng Anh.
She studies English.
Michelle Bây giờ cô ta có đây không?
Is she here now?
Charles Không, cô ta đang ở trường.
No, she’s at school.
Xem thêm:   Bài 40: Đi xem phim

Leave a Reply