Bài 78: Jim hủy cuộc gặp gỡ

JessicaHê, tôi vừa nói chuyện với Jim.
Hey, I just talked to Jim.
MarkAnh ta nói gì?
What did he say?
JessicaAnh ta nói anh ta phải hủy buổi họp chiều nay.
He said he had to cancel the meeting this afternoon.
MarkÔ, tôi hiểu.
Oh, I see.
JessicaCó vấn đề à?
Is there a problem?
MarkKhông. Không có vấn đề gì lớn. Anh ta và tôi dự tính nói chuyện với vài khách hàng mới hôm nay.
No, It’s not a big deal. He and I were supposed to talk to some new customers today.
JessicaRất tiếc nghe như vậy.
Sorry to hear that.
MarkĐược thôi. Điều này thường xảy ra dạo gần đây.
It’s OK. This has been happening quite a bit recently.
JessicaLạ nhỉ. Tôi tự hỏi tại sao?
That’s strange. I wonder why?
MarkVợ anh ta bị bệnh, vì vậy thỉnh thoảng anh ta phải về nhà sớm để chăm sóc cô ta.
His wife has been sick, so sometimes he has to go home early to take care of her.
JessicaTôi hiểu. Việc làm thế nào?
I see. How’s work been going?
MarkMọi việc bây giờ chậm lắm. Tôi có thể mượn điện thoại của bạn được không. Cái của tôi hết pin rồi và tôi phải gọi điện thoại cho sếp để nói với ông ta về việc này.
Things are slow right now. Would you mind if I borrow your phone, mine’s out of batteries and I have to call my boss to tell him about this.
JessicaĐược, để tôi đi lấy. Nó ở trong xe.
OK, let me go get it. Its in the car.
Xem thêm:   Bài 66: Thuê phòng khách sạn

Leave a Reply