Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 65: Quà sinh nhật

Bài 65: Quà sinh nhật

Jimmy Angela, vào đi.
Angela, come in.
Angela Chúc mừng sinh nhật!
Happy Birthday!
Jimmy Cám ơn. Tôi không thể tin rằng bạn nhớ sinh nhật của tôi.
Thanks. I can’t believe you remembered that.
Angela Ờ, tôi có lịch trong máy tính của tôi. Nó giúp tôi nhớ những việc như vậy. Bạn làm gì vậy?
Well, I have a calendar in my computer. It helps me remember things like that. What are you up to?
Jimmy Tôi đang đọc một quyển sách người anh (chị, em) họ của tôi cho nhân dịp sinh nhật của tôi.
I’m reading a book my cousin gave me for my birthday.
Angela Để tôi xem. Ô, tôi có quyển sách này ở nhà. Tôi cũng muốn tặng bạn một món quà.
Let me see. Oh, I have this book at home. I want to give you a present too.
Jimmy Ồ, một cây ghi ta. Tôi đã có một cây rồi, nhưng tôi thích cây này hơn. Cám ơn.
Wow, it’s a guitar. I already have one, but I like this one better. Thank you.
Angela Không có gì. Bạn có biết chơi ghi ta không?
You’re welcome. Do you know how to play the guitar?
Jimmy Có, tôi có biết chơi. Bố tôi dạy tôi khi tôi còn trẻ.
Yeah, I know how to play. My father taught me when I was young.
Angela Bạn chơi bây giờ được không? Tôi muốn nghe nhạc.
Will you play it now? I want to listen to some music.
Jimmy Được. Bạn biết bài này không?
OK. Do you know this one?
Angela Có, tôi đã nghe bài đó rồi. Tôi có thể hát bài đó khi tôi ở trung học.
Yeah, I’ve heard that one. I could sing that song when I was in middle school.
Jimmy Đó là một bài hát cũ. Nó làm tôi cảm thấy già. Khi tôi ở đại học người ta thường chơi nó trên ra đi ô mọi lúc.
It’s an old one. It makes me feel old. When I was in college they use to play it on the radio all the time.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply