Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 17: Bạn có biết địa chỉ không?

Bài 17: Bạn có biết địa chỉ không?

Mark Xin lỗi. Bạn biết đường nào đi tới khu mua sắm không?
Excuse me. Do you know how to get to the mall?
Betty Biết chứ. Tôi từng làm việc ở đó. Đi thẳng khoảng một dặm rồi rẽ trái chỗ đèn xanh đỏ. Khu mua sắm ở bên tay phải.
Sure, I used to work there. Go straight for about a mile, then turn left at the light. The mall will be on the right.
Mark Bạn có biết địa chỉ không?
Do you know the address?
Betty Vâng, địa chỉ là 541 đường Main.
Yes, the address is 541 Main street.
Mark Bạn có thể viết ra giấy cho tôi được không?
Can you write it down for me please?
Betty Không thành vấn đề.
No problem.
Mark Tôi đi theo đại lộ Highland có nhanh hơn không?
Is it faster if I take Highland avenue?
Betty Không, lối đó lâu hơn. Có nhiều đèn đỏ hơn trên đường đó.
No, that way is longer. There are more stop lights on that street.
Mark Tôi nghĩ bạn đúng. Cám ơn.
I think you’re right. Thank you.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply