Bài 75: Tôi đánh rơi máy tính bỏ túi của bạn.

Thomas Chào Tracy. Có chuyện gì vậy?
Hi Tracy. What’s going on?
Tracy Chào Thomas. Tôi đứng xếp hàng để mua máy chơi dĩa DVD.
Hi Thomas. I’m waiting in line to buy a DVD player.
Thomas Xếp hàng dài quá. Tại sao bạn không để ngày mai trở lại.
The line is too long. Why don’t you come back tomorrow.
Tracy Tôi nghĩ bạn có lý. Họ sắp đóng cửa rồi.
I think you’re right. They’re going to close soon.
Thomas Chúng ta đi uống cà phê đi.
Let’s go get some coffee.
Tracy Được. Chờ một chút. Tôi phải lấy một vật ra khỏi ví. Bạn cầm cái này giúp tôi được không?
OK. Wait a minute, I have to get something out of my purse. Will you hold this for me?
Thomas Được chứ. Ôi.
Sure. Oops.
Tracy Có điều gì vậy?
What happened?
Thomas Tôi đánh rơi cái máy tính bỏ túi của bạn. Nó có bị vỡ không?
I dropped your calculator. Is it broken?
Tracy Tôi không chắc. Để tôi xem. Không, tôi không nghĩ là nó bị vỡ. Cái nút bị rơi ra. Tôi có thể sửa được
I’m not sure. Let me have a look. No, I don’t think it’s broken. The button came off though. I can fix it.
Thomas Rất tiếc về việc này.
Sorry about that.
Tracy Đừng bận tâm. Tôi đánh rơi nó mãi. Nếu nó bị vỡ, tôi còn một cái khác ở trong xe.
Don’t worry about it. I do that all the time. If it is broken, I have another one in my car.
Xem thêm:   Bài 31: Bạn có thể giúp tôi tìm một vài đồ vật được không?

Leave a Reply