Bài 67: Gửi một gói hàng

CathyXin chào, tôi có thể giúp gì bạn?
Hello, how may I help you?
AlexTôi muốn gửi gói quà này tới California.
I’d like to send this package to California.
CathyBạn muốn gửi cấp tốc hay gửi thường?
Would you like to send it overnight or by regular mail?
AlexGửi cấp tốc thì bao nhiêu?
How much is it to send it overnight?
Cathy20 đô.
20 dollars
AlexCòn gửi thường?
And by regular mail?
Cathy12 đô.
12 dollars.
AlexTôi muốn nó tới nơi ngày mai.
I’d like it to get there tomorrow.
CathyLàm ơn điền vào mẫu đơn này. Khi bạn điền xong, hãy trở lại cửa sổ này,
Please fill out this form. When you’re finished, come back to this window.
AlexĐược, tôi nghĩ tôi xong rồi, như thế này đúng không?
OK, I think I’m done, is this correct?
CathyVâng, đúng rồi.
Yes, that’s right.
AlexTôi cũng muốn gửi lá thư này.
I’d also like to mail this letter.
CathyBạn có cần mua tem không?
Do you need to buy stamps?
AlexCó.
Yes.
CathyMột xấp tem giá 3 đô. Như vậy tất cả là 23 đô.
A book of stamps costs 3 dollars. So that’ll be 23 dollars for everything.
AlexÔ, tôi để quên ví trong xe. Tôi sẽ trở lại ngay.
Oh, I forgot my wallet in the car. I’ll be right back.
Xem thêm:   Bài 36: Tôi cần giặt quần áo

Leave a Reply