Bài 67: Gửi một gói hàng

Cathy Xin chào, tôi có thể giúp gì bạn?
Hello, how may I help you?
Alex Tôi muốn gửi gói quà này tới California.
I’d like to send this package to California.
Cathy Bạn muốn gửi cấp tốc hay gửi thường?
Would you like to send it overnight or by regular mail?
Alex Gửi cấp tốc thì bao nhiêu?
How much is it to send it overnight?
Cathy 20 đô.
20 dollars
Alex Còn gửi thường?
And by regular mail?
Cathy 12 đô.
12 dollars.
Alex Tôi muốn nó tới nơi ngày mai.
I’d like it to get there tomorrow.
Cathy Làm ơn điền vào mẫu đơn này. Khi bạn điền xong, hãy trở lại cửa sổ này,
Please fill out this form. When you’re finished, come back to this window.
Alex Được, tôi nghĩ tôi xong rồi, như thế này đúng không?
OK, I think I’m done, is this correct?
Cathy Vâng, đúng rồi.
Yes, that’s right.
Alex Tôi cũng muốn gửi lá thư này.
I’d also like to mail this letter.
Cathy Bạn có cần mua tem không?
Do you need to buy stamps?
Alex Có.
Yes.
Cathy Một xấp tem giá 3 đô. Như vậy tất cả là 23 đô.
A book of stamps costs 3 dollars. So that’ll be 23 dollars for everything.
Alex Ô, tôi để quên ví trong xe. Tôi sẽ trở lại ngay.
Oh, I forgot my wallet in the car. I’ll be right back.
Xem thêm:   Bài 24: Tôi bị mất ví

Leave a Reply