Bài 63: Tôi đổi ý

Ellen Kevin, bạn muốn làm gì?
Kevin, what would you like to do?
Kevin Tôi không biết. Có lẽ xem ti vi.
I don’t know. Maybe watch TV.
Ellen Đó là một ý kiến hay. Chúng ta sẽ đi mua sắm nên tôi nghĩ bạn nên nghỉ một lúc.
That’s a good idea. We’re going shopping later so I think you should rest for a while.
Kevin Tôi không nghĩ là tôi muốn đi nữa.
I don’t think I want to go anymore.
Ellen Bạn muốn nói gì? Tôi nghĩ là bạn đã nói chúng ta sẽ đi mua sắm.
What do you mean? I thought you said we were going shopping.
Kevin Tôi biết, nhưng tôi đổi ý rồi. Tôi mệt quá.
I know, but I changed my mind. I’m too tired.
Ellen Ờ, tôi còn phải mua nhiều thứ. Bạn nghĩ khi nào chúng ta sẽ đi?
Well, I still have a lot of stuff to buy. When do you think we’ll go?
Kevin Có thể tối nay.
Maybe tonight.
Ellen Được, tôi dùng điện thoại của bạn có phiền không?
OK, would you mind if I use your phone?
Kevin Rất tiếc tôi không có tín hiệu.
Sorry I don’t have signal.
Ellen Bạn đủa sao? Tôi thường nhận được tín hiệu rất tốt ở đây mà.
Are you kidding? I usually have really good reception here.
Kevin Điện thoại của tôi rất cũ và nó hoạt động không tốt lắm.
My phone is very old and it doesn’t work very well.
Ellen Nếu tôi mang nó ra ngoài thì sao?
What if I take it outside?
Kevin Như vậy thì được. Nó hoạt động tốt ở bên ngoài.
Yes, that’s fine. It works well outside.
Xem thêm:   Bài 86: Cuộc gọi lỡ

Leave a Reply