Bài 63: Tôi đổi ý

EllenKevin, bạn muốn làm gì?
Kevin, what would you like to do?
KevinTôi không biết. Có lẽ xem ti vi.
I don’t know. Maybe watch TV.
EllenĐó là một ý kiến hay. Chúng ta sẽ đi mua sắm nên tôi nghĩ bạn nên nghỉ một lúc.
That’s a good idea. We’re going shopping later so I think you should rest for a while.
KevinTôi không nghĩ là tôi muốn đi nữa.
I don’t think I want to go anymore.
EllenBạn muốn nói gì? Tôi nghĩ là bạn đã nói chúng ta sẽ đi mua sắm.
What do you mean? I thought you said we were going shopping.
KevinTôi biết, nhưng tôi đổi ý rồi. Tôi mệt quá.
I know, but I changed my mind. I’m too tired.
EllenỜ, tôi còn phải mua nhiều thứ. Bạn nghĩ khi nào chúng ta sẽ đi?
Well, I still have a lot of stuff to buy. When do you think we’ll go?
KevinCó thể tối nay.
Maybe tonight.
EllenĐược, tôi dùng điện thoại của bạn có phiền không?
OK, would you mind if I use your phone?
KevinRất tiếc tôi không có tín hiệu.
Sorry I don’t have signal.
EllenBạn đủa sao? Tôi thường nhận được tín hiệu rất tốt ở đây mà.
Are you kidding? I usually have really good reception here.
KevinĐiện thoại của tôi rất cũ và nó hoạt động không tốt lắm.
My phone is very old and it doesn’t work very well.
EllenNếu tôi mang nó ra ngoài thì sao?
What if I take it outside?
KevinNhư vậy thì được. Nó hoạt động tốt ở bên ngoài.
Yes, that’s fine. It works well outside.
Xem thêm:   Bài 83: Tôi béo lên

Leave a Reply