Bài 59: Đi đến phòng tập thể dục

TiffanyEd, chúng ta nên làm gì tối nay?
Ed, what should we do today?
EdTôi đã học cả tuần. Tôi muốn tập thể dục.
I have been studying all week. I’d like to exercise.
TiffanyTôi cũng vậy. Chúng ta tới phòng tập thể dục đi.
Me too. Let’s go to the gym.
EdÝ kiến hay. Chúng ta sẽ làm gì ở đó?
Good idea. What are we going to do there?
TiffanyChúng ta có thể tập tạ hoặc chơi bóng rổ.
We can lift weights or play basketball.
EdTôi thích chơi bóng rổ. Bạn chơi giỏi không?
I like to play basketball. Are you good at it?
TiffanyKhông thực sự, nhưng tôi thích chơi. Tôi thường chơi nhiều khi còn ở trường, nhưng bây giờ không có thời gian.
Not really, but I like to play. I use to play a lot when I was in school, but now there’s no time.
EdTôi hiểu ý bạn. Tôi thường chơi bóng đá nhiều. Bạn nghĩ chúng ta có thể chơi bóng đá ở đó không?
I know what you mean. I use to play soccer a lot. Do you think we can play soccer there?
TiffanyKhông, không có đủ chỗ. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta chơi ở ngoài.
No, there’s not enough room. I think it’s better if we play outside.
EdĐược, có lẽ chúng ta có thể chơi bóng đá vào cuối buổi chiều nay.
OK, maybe we can go play soccer later this afternoon.
TiffanyHôm nay ngoài trời lạnh lắm. Chúng ta hãy chờ đến khi thời tiết ấm hơn một chút.
It’s too cold outside today. Let’s wait until the weather gets a little warmer.
EdĐược.
OK.
Xem thêm:   Bài 63: Tôi đổi ý

Leave a Reply