Bài 52: Bạn có nhận được tin nhắn của tôi không?

Angela A lô?
Hello?
Dan Chào Angela, Dan đây.
Hi Angela, it’s Dan.
Angela Chào Dan. Bạn khỏe không?
Hi Dan. How are you?
Dan Khỏe.
Good.
Angela Tôi gọi cho bạn hôm qua. Bạn có nhận được tin nhắn của tôi không?
I called you yesterday. Did you get my message?
Dan Có, tôi đang tắm khi bạn gọi. Tôi biết bạn gọi và tôi gắng gọi lại cho bạn, nhưng tôi nghĩ bạn tắt máy.
Yes, I was taking a shower when you called. I saw that you called and I tried to call you back, but I think your phone was off.
Angela Không sao đâu. Tôi muốn nhắc bạn là bạn của tôi lập gia đìng tuần tới. Bạn vẫn sẽ đi tới tiệc cưới với tôi chứ, phải không?
No problem. I wanted to remind you that my friend is getting married next week. You’re still coming to the wedding with me, right?
Dan Ô, tuần tới hả?
Oh, is that next week? Pet nang you
Angela Vâng, bạn quên rồi hả?
Yes. Did you forget?
Dan Không, dĩ nhiên là không. Tôi đã mua cho họ một món quà rồi.
No, of course not. I already bought them a present.
Angela Tốt lắm. Tôi cũng muốn mời Megan nữa. Lần tới bạn gặp cô ấy, bạn nói với cô ấy giúp tôi được không?
That’s good. I want to invite Megan also. Next time you see her, can you tell her for me.
Dan Được chứ. Cô ấy có biết người bạn của bạn không?
Sure. Does she know your friend?
Angela Có. Tôi nghĩ họ có thể đã đi học cùng trường đại học hoặc đại khái như vậy. Tôi không biết chắc làm sao họ biết nhau.
Yes, I think they might have gone to the same college or something like that. I’m not exactly sure how they know each other.
Dan Chúng ta tất cả đi cùng xe chứ hả?
Are we all going to drive together?
Angela Vâng. Tôi sẽ đón bạn trước, rồi chúng ta đi đón Megan.
Yes. I’ll pick you up first, and then we’ll go get Megan.
Xem thêm:   Bài 46: Để lại một lời nhắn

Leave a Reply