Bài 42: Giúp một người bạn chuyển đi

PeterKelly, bạn có thể giúp tôi đưa mấy thứ này ra xe được không?
Kelly, will you help me take these things to the car?
KellyĐược, bạn muốn tôi đặt chúng vào xe nào?
OK, which car do you want me to put them in?
PeterĐưa chúng ra xe của vợ tôi.
Bring them to my wife’s car.
KellyXe nào của bà ấy?
Which one is hers’?
PeterChiếc SUV xanh trước chiếc Honda.
The blue SUV in front of the Honda.
KellyTôi nên mang thứ gì trước?
What should I take first?
PeterChiếc ghế ở đằng kia, nhưng làm ơn cẩn thận. Nó là một món quà từ mẹ vợ tôi.
That chair over there, but please be careful with it. It was a gift from my mother-in-law.
KellyĐừng lo, tôi không đánh rơi nó đâu. Ôi, nó thực sự là nặng. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể chuyển nó đi tự một mình tôi được.
Don’t worry, I won’t drop it. Wow, it’s really heavy. I don’t think I can move it by myself.
PeterĐể tôi giúp bạn. Tôi không muốn bạn bị đau lưng.
Let me help you with that. I don’t want you to hurt your back.
KellyBạn mang tất cả mấy thứ này đi đâu?
Where are you taking all this stuff?
PeterTôi đã không nói với bạn hả? Chúng tôi chuyển đi Florida.
Didn’t I tell you? We’re moving to Florida?
KellyBạn chuyển đi bây giờ sao? Tôi biết là bạn sắp chuyển đi, nhưng tôi nghĩ bạn đã nói là bạn sẽ chuyển đi vào tháng tới.
You’re moving now? I knew you were moving, but I thought you said you were moving next month.
PeterVâng, đúng vậy, nhưng vợ tôi tìm được một căn hộ mới trên Internet một ngày nọ và bà ấy muốn chuyển đi ngay.
Yes, that’s true, but my wife found a new apartment on the Internet the other day and she wants to move right away.
Xem thêm:   Bài 71: Đi taxi

Leave a Reply