Bài 42: Giúp một người bạn chuyển đi

Peter Kelly, bạn có thể giúp tôi đưa mấy thứ này ra xe được không?
Kelly, will you help me take these things to the car?
Kelly Được, bạn muốn tôi đặt chúng vào xe nào?
OK, which car do you want me to put them in?
Peter Đưa chúng ra xe của vợ tôi.
Bring them to my wife’s car.
Kelly Xe nào của bà ấy?
Which one is hers’?
Peter Chiếc SUV xanh trước chiếc Honda.
The blue SUV in front of the Honda.
Kelly Tôi nên mang thứ gì trước?
What should I take first?
Peter Chiếc ghế ở đằng kia, nhưng làm ơn cẩn thận. Nó là một món quà từ mẹ vợ tôi.
That chair over there, but please be careful with it. It was a gift from my mother-in-law.
Kelly Đừng lo, tôi không đánh rơi nó đâu. Ôi, nó thực sự là nặng. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể chuyển nó đi tự một mình tôi được.
Don’t worry, I won’t drop it. Wow, it’s really heavy. I don’t think I can move it by myself.
Peter Để tôi giúp bạn. Tôi không muốn bạn bị đau lưng.
Let me help you with that. I don’t want you to hurt your back.
Kelly Bạn mang tất cả mấy thứ này đi đâu?
Where are you taking all this stuff?
Peter Tôi đã không nói với bạn hả? Chúng tôi chuyển đi Florida.
Didn’t I tell you? We’re moving to Florida?
Kelly Bạn chuyển đi bây giờ sao? Tôi biết là bạn sắp chuyển đi, nhưng tôi nghĩ bạn đã nói là bạn sẽ chuyển đi vào tháng tới.
You’re moving now? I knew you were moving, but I thought you said you were moving next month.
Peter Vâng, đúng vậy, nhưng vợ tôi tìm được một căn hộ mới trên Internet một ngày nọ và bà ấy muốn chuyển đi ngay.
Yes, that’s true, but my wife found a new apartment on the Internet the other day and she wants to move right away.
Xem thêm:   Bài 91: Trục trặc máy tính

Leave a Reply