Bài 41: Thích ăn ngon tuyệt

Patrick Bạn thích món ăn lắm không?
How do you like the food?
Diane Nó rất ngon. Bạn đã nấu món đó hả?
It tastes really great. Did you cook it?
Patrick Vâng, tôi nấu hồi chiều nay. Bạn muốn ăn thêm không?
Yes. I made it this afternoon. Would you like some more?
Diane Vâng, nhưng chỉ một ít thôi. Tôi thực sự no rồi.
OK, just a little though. I’m really full.
Patrick Ô. Bạn muốn một ít xúp thay vào đó không?
Oh. Would you like some soup instead?
Diane Loại xúp gì?
What kind is it?
Patrick Cà chua và gạo. Bạn đã ăn món đó trước đây chưa.
Tomato and rice. Have you had that before?
Diane Chưa. Đây là lần đầu. Nó có vị ra sao?
No. This is my first time. How does it taste?
Patrick Ngon, thử xem. Bạn nghĩ sao?
It’s good, try it. What do you think?
Diane Ô. Nó ngon lắm. Bạn cũng đã làm món này hả?
Wow. It is good. Did you make that also?
Patrick Vâng.
Yes.
Diane Bạn thực sự là một đầu bếp giỏi.
You’re a really good cook.
Patrick Cám ơn, lần tới tôi sẽ làm món xúp gà cho chúng ta.
Thanks, next time I’ll make chicken soup for us.
Diane Nghe hay đấy. Bạn đã học nấu ăn trong trường hả?
That sounds good. Did you study cooking in school?
Patrick Không, tôi tự học. Tôi có một quyển sách dạy nấu ăn tốt tôi vẫn đọc khi có thời gian.
No, I learned by myself. I have a good cook book that I read when I have time.
Xem thêm:   Bài 93: Bạn đã xem tin tức hôm nay chưa?

Leave a Reply