Bài 24: Tôi bị mất ví

Steve Hê. Mọi việc thế nào?
Hey, How’s it going?
Jessica Không tốt. Tôi mất ví rồi.
Not good. I lost my wallet.
Steve Ô, tệ quá. Nó bị đánh cắp hả?
Oh, that’s too bad. Was it stolen?
Jessica Không, tôi nghĩ nó bị rơi ra khỏi túi khi tôi ngồi trong tắc xi.
No, I think it came out of my pocket when I was in the taxi.
Steve Tôi có thể làm điều gì không?
Is there anything I can do?
Jessica Tôi có thể mượn một ít tiền được không?
Can I borrow some money?
Steve Dĩ nhiên. Bạn cần bao nhiêu?
Sure, how much do you need?
Jessica Khoảng 50 đô.
About 50 dollars.
Steve Không có vấn đề gì?
That’s no problem.
Jessica Cám ơn. Tôi sẽ trả lại bạn vào thứ sáu.
Thanks. I’ll pay you back on Friday.
Steve Như vậy tốt rồi. Tiền đây.
That’ll be fine. Here you are.
Jessica Bạn sẽ làm gì bây giờ.
What are you going to do now?
Steve Tôi sẽ mua vài cuốn sách rồi tôi sẽ đi tới cây xăng.
I’m going to buy some books and then I’m going to the gas station.
Jessica Nếu bạn chờ một chút tôi có thể đi với bạn.
If you wait a minute I can go with you.
Steve Được. Tôi sẽ chờ bạn.
OK. I’ll wait for you.
Xem thêm:   Bài 95: Lập trang web

Leave a Reply