Bài 2: Do you speak English?

Mary Xin lỗi, bạn là người Mỹ phải không?
Excuse me, are you American?
Robert Không.
No.
Mary Bạn có nói tiếng Anh không?
Do you speak English?
Robert Một chút, nhưng không giỏi lắm.
A little, but not very well.
Mary Bạn ở đây bao lâu rồi?
How long have you been here?
Robert Hai tháng.
2 months.
Mary Bạn làm nghề gì?
What do you do for work?
Robert Tôi là một học sinh. Còn bạn?
I’m a student. How about you?
Mary Tôi cũng là một học sinh.
I’m a student too.
Xem thêm:   Bài 26: Chuyến đi của gia đình

Leave a Reply