Bài 12: Bạn có đủ tiền không?

Joe Laura, bạn sẽ làm gì hôm nay?
Laura, what are you going to do today?
Laura Tôi sẽ đi mua sắm.
I’m going shopping.
Joe Mấy giờ bạn đi?
What time are you leaving?
Laura Tôi sẽ đi khoảng 4 giờ.
I’m going to leave around 4 O’clock.
Joe Bạn có thể mua cho tôi ổ bánh mì xăng uých giăm bông ở cửa hàng được không?
Will you buy a ham sandwich for me at the store?
Laura Được.
OK.
Joe Bạn có đủ tiền không?
Do you have enough money?
Laura Tôi không chắc.
I’m not sure.
Joe Bạn có bao nhiêu?
How much do you have?
Laura 25 đô. Bạn nghĩ rằng như vậy đủ không?
25 dollars. Do you think that’s enough?
Joe Như vậy không nhiều lắm.
That’s not very much.
Laura Tôi nghĩ được. Tôi cũng có 2 thẻ tín dụng.
I think it’s OK. I also have two credit cards.
Joe Để tôi đưa bạn thêm 10 đô.
Let me give you another ten dollars.
Laura Cám ơn. Gặp lại sau.
Thanks. See you later.
Joe Tạm biệt.
Bye.
Xem thêm:   Bài 63: Tôi đổi ý

Leave a Reply