Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 87: Mua sắm cho một người bạn

Bài 87: Mua sắm cho một người bạn

Karen Tôi sẽ đi mua sắm. Bạn muốn đi không?
I’m going shopping. Do you want to come?
Jason Tôi nghĩ là bạn đã đi mua sắm hôm qua.
I thought you went shopping yesterday.
Karen Tôi đã đi, nhưng một người bạn cũ gọi điện cho tôi tối qua và mời tôi dự tiệc sinh nhật. Tôi cần mua cho anh ta một món quà.
I did, but an old friend called me last night and invited me to his birthday party. I need to buy a gift for him.
Jason Tôi hiểu. Bạn sẽ mua cho anh ta món gì?
I see. What are you going to get him?
Karen Tôi thực sự không biết anh ta thích gì. Tôi đã không gặp anh ta lâu rồi. Bạn nghĩ sao?
I really have no idea what he likes. I haven’t seen him in a long time. What do you think?
Jason Có lẽ bánh ngọt vậy?
Maybe a cake?
Karen Ờ, đó là một ý kiến hay, nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi nên mua cho anh ta một thứ gì khác, chằng hạn một thứ gì anh ta có thể mặc.
Well, that’s a good idea, but I think I should probably get him something else, like something he can wear.
Jason Một cái áo len thì sao? Tôi thấy một cái rất đẹp trong khu mua sắm một hôm nọ. Chúng ta có thể đến đó xem thử.
How about a sweater? I saw a really nice one in the mall the other day. Maybe we can go there and take a look.
Karen Được, nó ở trong cửa hàng nào?
OK, what store was it in?
Jason Trong Macy’s. Tôi nghĩ họ bán giảm giá cuối tuần này.
It was at Macy’s. I think they’re having a sale this weekend.
Karen Được, đó là một cửa hàng rất đẹp. Tôi thích quần áo ở đó.
Oh, that’s a really nice store. I like the clothes there.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply