“Work my socks off” nghĩa là gì?

Work my socks off” là một thành ngữ có nghĩa là làm việc rất chăm chỉ và cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu.

Work my socks off
Work my socks off

Xem thêm:

Ví dụ với cụm từ “Work my socks off” , tiếng anh kèm nghĩa tiếng việt

  1. I worked my socks off to finish the project before the deadline. (Tôi đã làm việc cật lực để hoàn thành dự án trước thời hạn.)
  2. She really worked her socks off to get into that prestigious university. (Cô ấy đã thực sự cố gắng hết sức để vào được trường đại học danh giá đó.)
  3. He worked his socks off to save enough money for his dream vacation. (Anh ấy đã làm việc cần cù để tiết kiệm đủ tiền cho kỳ nghỉ mơ ước của mình.)
  4. They worked their socks off to make the event a huge success. (Họ đã làm việc rất chăm chỉ để tổ chức sự kiện thành công lớn.)
  5. The athletes worked their socks off to prepare for the big competition. (Các vận động viên đã làm việc vất vả để chuẩn bị cho cuộc thi lớn.)
  6. She worked her socks off to master the difficult piano piece. (Cô ấy đã làm việc chăm chỉ để trở thành chuyên gia về bản nhạc piano khó khăn đó.)
  7. He worked his socks off to get a promotion at work. (Anh ấy đã làm việc hết sức để được thăng chức ở công ty.)
  8. The students worked their socks off to get good grades on the final exam. (Các sinh viên đã làm việc rất chăm chỉ để đạt điểm cao trong kỳ thi cuối kỳ.)
  9. She worked her socks off to learn a new language before her trip abroad. (Cô ấy đã nỗ lực hết sức để học một ngôn ngữ mới trước chuyến đi nước ngoài.)
  10. They worked their socks off to build their own business from the ground up. (Họ đã cố gắng hết sức để xây dựng công ty của mình từ đầu.)

Leave a Reply