“Pull your socks up” nghĩa là gì?

Pull your socks up là một thành ngữ tiếng Anh, có nghĩa là “hãy cố gắng hơn”, “cần phải làm tốt hơn” hoặc “hãy nỗ lực để cải thiện tình hình”. Từ “pull” trong câu thành ngữ này có nghĩa là kéo lên và “socks” có nghĩa là tất, vì vậy câu thành ngữ này có tác dụng khuyến khích người khác cố gắng hơn để đạt được mục tiêu hoặc cải thiện tình hình hiện tại.

Pull your socks up
Pull your socks up

Tham khảo bài viết:

Dưới đây là 10 ví dụ với cụm từ “Pull your socks up” kèm theo nghĩa tiếng Việt:

  1. If you want to pass the exam, you need to pull your socks up and study harder. (Nếu bạn muốn đậu kỳ thi, bạn cần phải cố gắng học hơn.)
  2. The team needs to pull their socks up if they want to win the championship. (Đội bóng cần phải cố gắng hơn nếu muốn giành chức vô địch.)
  3. The company is not performing well, so the employees need to pull their socks up and work harder. (Công ty đang không hoạt động tốt, vì vậy nhân viên cần phải cố gắng làm việc chăm chỉ hơn.)
  4. You have been slacking off at work lately, it’s time to pull your socks up and be more productive. (Bạn đã làm việc lơ là gần đây, đến lúc phải nỗ lực hơn và sản xuất nhiều hơn.)
  5. The team is losing the game, they need to pull their socks up and start playing better. (Đội bóng đang thua trận, họ cần phải cố gắng hơn và chơi tốt hơn.)
  6. Your grades have been slipping, it’s time to pull your socks up and focus on your studies. (Điểm số của bạn đang giảm, đến lúc phải nỗ lực hơn và tập trung vào việc học.)
  7. The project is behind schedule, we need to pull our socks up and work harder to meet the deadline. (Dự án đang chậm tiến độ, chúng ta cần phải nỗ lực hơn và làm việc chăm chỉ hơn để đáp ứng thời hạn.)
  8. The team’s performance has been below par, they need to pull their socks up and improve. (Hiệu suất của đội bóng đã không tốt, họ cần phải cố gắng hơn và cải thiện.)
  9. The company’s profits are declining, we need to pull our socks up and find ways to increase revenue. (Lợi nhuận của công ty đang giảm, chúng ta cần phải nỗ lực hơn và tìm cách tăng doanh thu.)
  10. Your fitness level is not where it should be, it’s time to pull your socks up and start exercising regularly. (Sức khỏe của bạn không ở mức độ cần thiết, đến lúc phải nỗ lực hơn và tập thể dục thường xuyên.)

Leave a Reply