“Teach a man to fish” nghĩa là gì?

Teach a man to fish” là một thành ngữ có nguồn gốc từ câu chuyện cổ tích. Ý nghĩa của thành ngữ này là nếu bạn giúp một người học cách làm một việc gì đó thay vì chỉ cho họ làm việc đó, thì họ có thể tự giúp mình và không cần phải phụ thuộc vào người khác. Nói cách khác, nó tương đương với câu “Đừng cho người khác cá, hãy chỉ cho họ cách câu cá”.

Teach a man to fish

Xem thêm:

10 ví dụ với cụm từ “Teach a man to fish”, tiếng anh kèm nghĩa tiếng việt

  1. Give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime. (Cho một người con cá và anh ta sẽ no trong một ngày; dạy một người câu cá và anh ta sẽ được no suốt đời.)
  2. It’s better to teach a man to fish than to give him fish. (Tốt hơn là dạy một người câu cá hơn là cho anh ta cá.)
  3. Instead of giving your kids everything they want, teach them to fish so they can provide for themselves. (Thay vì cho con cái của bạn mọi thứ họ muốn, hãy dạy họ câu cá để họ tự cung cấp cho mình.)
  4. The best way to help the poor is to teach them how to help themselves. (Cách tốt nhất để giúp đỡ người nghèo là dạy họ cách tự giúp mình.)
  5. Don’t just give money to the homeless, teach them a skill so they can earn their own money. (Đừng chỉ cho tiền cho người vô gia cư, hãy dạy họ một kỹ năng để họ có thể kiếm tiền của riêng mình.)
  6. A good teacher doesn’t just give answers, they teach students how to find the answers themselves. (Một giáo viên giỏi không chỉ đưa ra câu trả lời, họ còn dạy học sinh cách tìm câu trả lời.)
  7. Teach a man to read and write, and he’ll have the tools to succeed in life. (Dạy một người đọc và viết, và anh ta sẽ có công cụ để thành công trong cuộc đời.)
  8. It’s important to teach children how to think critically, not just what to think. (Quan trọng là dạy trẻ em cách suy nghĩ phản biện, không chỉ là những gì họ nên nghĩ.)
  9. You can’t just tell someone how to be successful, you have to teach them the skills and habits to get there. (Bạn không thể chỉ nói cho ai đó cách thành công, bạn phải dạy cho họ kỹ năng và thói quen để đạt được điều đó.)
  10. If you want to make a lasting impact, teach others to do what you do. (Nếu bạn muốn tạo ảnh hưởng lâu dài, hãy dạy cho người khác làm những gì bạn làm.)

Leave a Reply