“Fit to wake the dead” nghĩa là gì?

“Fit to wake the dead” là một thành ngữ tiếng Anh, mang ý nghĩa rất mạnh mẽ, đủ để đánh thức cả người chết. Thành ngữ này thường được sử dụng để miêu tả một món ăn hoặc đồ uống có hương vị, mùi thơm hoặc cường độ cao đến mức khiến người ta cảm thấy rất đầy năng lượng và sẵn sàng để làm bất cứ điều gì.

Fit to wake the dead
Fit to wake the dead

Ví dụ với cụm từ “Fit to wake the dead” 

“After drinking that strong espresso, I felt like I could conquer the world. It was fit to wake the dead, with its robust flavor and intense aroma.”

(Tiếng Việt: “Sau khi uống ly espresso đậm đà đó, tôi cảm thấy như có thể chinh phục thế giới. Nó đủ mạnh để đánh thức cả người chết, với hương vị đậm đà và hương thơm cực kỳ mạnh mẽ.”)

Thêm 5 ví dụ khác để minh họa cho cụm từ “Fit to wake the dead“:

 1. “That workout was so intense, it was fit to wake the dead. I’m exhausted, but I feel alive!”
  (Tiếng Việt: “Bài tập luyện tập đó quá mạnh mẽ, đủ để đánh thức cả người chết. Tôi mệt mỏi, nhưng cảm thấy sống động!”)
 2. “The spice in this curry is fit to wake the dead. I can barely handle the heat!”
  (Tiếng Việt: “Gia vị trong món cà ri này đủ mạnh để đánh thức cả người chết. Tôi gần như không chịu nổi độ nóng của nó!”)
 3. “That pep talk was fit to wake the dead. I feel so motivated and ready to take on anything!”
  (Tiếng Việt: “Cuộc nói chuyện động viên đó đủ mạnh để đánh thức cả người chết. Tôi cảm thấy rất động lực và sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì!”)
 4. “This energy drink is fit to wake the dead. I’m bouncing off the walls!”
  (Tiếng Việt: “Nước tăng lực này đủ mạnh để đánh thức cả người chết. Tôi đang nhảy trên tường!”)
 5. “The music at the concert was fit to wake the dead. I’ve never felt so alive!”
  (Tiếng Việt: “Âm nhạc trong buổi hòa nhạc đủ mạnh để đánh thức cả người chết. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sống động đến vậy!”)

Tham khảo bài viết:

Leave a Reply