“Drive me bananas” nghĩa là gì?

Drive me bananas” là một cụm từ tiếng Anh không hề liên quan đến chuối (bananas). Cụm từ này có nghĩa là làm ai đó trở nên rất khó chịu, bực bội, hay điên khùng vì điều gì đó. Ví dụ: “My boss’s constant micromanaging is driving me bananas!” (sự can thiệp quá mức của sếp tôi đang khiến tôi bực bội!).

Drive me bananas

Ví dụ với cụm từ “Drive me bananas”

Tham khảo:

  1. This traffic is driving me bananas! (Giao thông này đang làm tôi nổi điên!)
  2. My boss’s micromanaging is driving me bananas! (Việc sếp tôi can thiệp quá nhiều đang khiến tôi bực bội!)
  3. The constant interruptions are driving me bananas! (Những gián đoạn liên tục đang làm tôi điên!)
  4. His snoring is driving me bananas! (Tiếng ngáy của anh ta đang khiến tôi nổi điên!)
  5. This never-ending project is driving me bananas! (Dự án không bao giờ kết thúc này đang khiến tôi nổi điên!)
  6. The constant beeping of car alarms is driving me bananas! (Những tiếng đồng hồ báo động xe liên tục đang làm tôi nổi điên!)
  7. The noise from my neighbor’s party is driving me bananas! (Tiếng ồn từ bữa tiệc của hàng xóm tôi đang khiến tôi nổi điên!)
  8. This difficult math problem is driving me bananas! (Bài toán toán học khó này đang khiến tôi nổi điên!)
  9. The constant ringing of my phone is driving me bananas! (Những tiếng chuông điện thoại liên tục đang làm tôi nổi điên!)
  10. The never-ending rain is driving me bananas! (Mưa không ngừng này đang khiến tôi nổi điên!)