Những câu nói tiếng anh về sự cố gắng

Bài viết là một tổng hợp 20 câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng. Mỗi câu nói có được giải nghĩa tiếng Việt để giúp người đọc hiểu rõ hơn về ý nghĩa của nó. Những câu nói này đều là những lời động viên, khuyến khích và truyền cảm hứng cho những ai muốn đạt được điều gì đó trong cuộc sống bằng sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ. Từ những câu nói đơn giản nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc của các vị danh nhân, những người đã thành công trong cuộc đời họ, người đọc có thể rút ra được những bài học về tinh thần, tâm lý và cách tiếp cận để đạt được mục tiêu của mình. Bài viết này sẽ hữu ích cho những ai đang cần động lực và sự khích lệ để tiếp tục cố gắng đối mặt với những thử thách trong cuộc sống.

Những câu nói tiếng anh về sự cố gắng
Những câu nói tiếng anh về sự cố gắng
Xem thêm:   Những câu nói hay về sự khởi đầu mới tiếng Anh
 1. Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill (Thành công không phải là điểm cuối cùng, thất bại cũng không phải là cái chết. Tinh thần tiếp tục mới là điều quan trọng.)
 2. Believe you can and you’re halfway there.” – Theodore Roosevelt (Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đi được một nửa đường.)
 3. The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc của mình.)
 4. Success is not how high you have climbed, but how you make a positive difference to the world.” – Roy T. Bennett (Thành công không phải là đạt được đến đâu, mà là cách bạn tạo ra sự khác biệt tích cực cho thế giới.)
 5. The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.” – Franklin D. Roosevelt (Giới hạn duy nhất của chúng ta trong việc thực hiện điều gì đó vào ngày mai là sự nghi ngờ của chúng ta hôm nay.)
 6. Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.” – Sam Levenson (Đừng để ý đến đồng hồ; hãy làm như nó. Tiếp tục đi.)
 7. I know the price of success: dedication, hard work, and an unremitting devotion to the things you want to see happen.” – Frank Lloyd Wright (Tôi biết giá của thành công: sự cống hiến, làm việc chăm chỉ và sự tận tâm không ngừng nghỉ đối với những điều mà bạn muốn xảy ra.)
 8. “Success is not overnight. It’s when every day you get a little better than the day before. It all adds up.” – Dwayne Johnson (Thành công không đến qua đêm. Nó đến khi mỗi ngày bạn được cải thiện một chút hơn so với ngày hôm trước. Tất cả đều tích lũy lại.)
 9. The only way to achieve the impossible is to believe it is possible.” – Charles Kingsleigh (Cách duy nhất để đạt được điều bất khả thi là tin rằng nó có thể.)
 10. The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will.” – Vince Lombardi (Sự khác biệt giữa một người thành công và những người khác không phải là thiếu sức mạnh, không phải là thiếu kiến thức, mà là thiếu ý chí.)
 11. Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out.” – Robert Collier (Thành công là tổng của những nỗ lực nhỏ, được lặp lại từng ngày.)
 12. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” – Eleanor Roosevelt (Tương lai thuộc về những người tin vào vẻ đẹp của giấc mơ của họ.)
 13. I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.” – Thomas Edison (Tôi không thất bại. Tôi chỉ tìm được 10.000 cách mà không hoạt động.)
 14. There is no substitute for hard work.” – Thomas Edison (Không có thay thế cho công việc chăm chỉ.)
 15. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.” – Albert Schweitzer (Thành công không phải là chìa khóa đến hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa đến thành công. Nếu bạn yêu những gì bạn đang làm, bạn sẽ thành công.)
 16. The best way to predict the future is to create it.” – Abraham Lincoln (Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.)
 17. Success is not about being the best. It’s about always getting better.” – Behdad Sami (Thành công không phải là về việc trở thành người giỏi nhất. Nó liên quan đến việc luôn cải thiện bản thân.)
 18. What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals.” – Zig Ziglar (Những gì bạn đạt được bằng cách đạt được mục tiêu của mình không quan trọng bằng những gì bạn trở thành khi đạt được mục tiêu của mình.)
 19. Success is not for the lazy.” – Unknown (Thành công không dành cho những người lười biếng.)
 20. The difference between try and triumph is just a little umph!” – Marvin Phillips (Sự khác biệt giữa cố gắng và chiến thắng chỉ là một chút nỗ lực!)
Xem thêm:   30 Câu nói tiếng Anh hay về sự bình yên

Leave a Reply