30 Câu nói tiếng Anh hay về sự bình yên

Trong cuộc sống, sự bình yên luôn là mục tiêu mà chúng ta hướng đến. Tuy nhiên, đôi khi để đạt được sự bình yên này là một thử thách lớn. Và để giúp mọi người tìm kiếm những cách để đạt được bình yên trong cuộc sống, trong bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một danh sách các câu nói tiếng Anh hay về sự bình yên từ các nhân vật lừng danh. Những câu nói này có thể giúp bạn cảm nhận được giá trị của sự bình yên, và hỗ trợ bạn tìm kiếm cách để đạt được nó.

Xem thêm:   20 câu nói tiếng anh về sự chán nản

30 Câu nói tiếng Anh hay về sự bình yên

30 Câu nói tiếng Anh hay về sự bình yên

Xem thêm: Tổng hợp 1001 Idioms rất hay

 1. Peace begins with a smile.” – Mother Teresa Dịch: “Bình yên bắt đầu từ một nụ cười.” – Mother Teresa

 2. Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding.” – Albert Einstein Dịch: “Bình yên không thể được duy trì bằng vũ lực; nó chỉ có thể được đạt được bằng sự hiểu biết.” – Albert Einstein
 3. If you want peace, you don’t talk to your friends. You talk to your enemies.” – Desmond Tutu Dịch: “Nếu bạn muốn bình yên, bạn không nói chuyện với bạn bè. Bạn nói chuyện với kẻ thù của bạn.” – Desmond Tutu
 4. An eye for an eye will only make the whole world blind.” – Mahatma Gandhi Dịch: “Một mắt za một mắt chỉ khiến thế giới trở nên mù quáng.” – Mahatma Gandhi
 5. Better than a thousand hollow words, is one word that brings peace.” – Buddha Dịch: “Tốt hơn một ngàn lời nói rỗng tuếch, là một từ mang lại bình yên.” – Buddha
 6. The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another.” – William James Dịch: “Vũ khí lớn nhất chống lại căng thẳng là khả năng của chúng ta để chọn một suy nghĩ hơn suy nghĩ khác.” – William James
 7. Peace is not something you wish for, it is something you make, something you do, something you are, and something you give away.” – John Lennon Dịch: “Bình yên không phải là điều bạn ao ước, đó là điều bạn tạo ra, điều bạn làm, điều bạn là và điều bạn chia sẻ.” – John Lennon
 8. The pursuit of peace and progress cannot end in a few years in either victory or defeat. The pursuit of peace and progress, with its trials and its errors, its successes and its setbacks, can never be relaxed and never abandoned.” – Dag Hammarskjöld Dịch: “Nỗ lực vì bình yên và tiến bộ không thể kết thúc trong một vài năm với chiến thắng hoặc thất bại. Nỗ lực vì bình yên và tiến bộ, với những thử thách và lỗi lầm, những thành công và thất bại của nó, không bao giờ được giảm bớt và không bao giờ được bỏ bê.” – Dag Hammarskjöld
 1. Peace is not the absence of conflict, it is the ability to handle conflict by peaceful means.” – Ronald Reagan Dịch: “Bình yên không phải là sự vắng bóng của xung đột, mà là khả năng xử lý xung đột bằng những phương thức hòa bình.” – Ronald Reagan
 2. There is no way to peace, peace is the way.” – A.J. Muste Dịch: “Không có cách nào đến bình yên, bình yên chính là cách đi.” – A.J. Muste
 3. If everyone demanded peace instead of another television set, then there’d be peace.” – John Lennon Dịch: “Nếu mọi người đòi hỏi bình yên thay vì một chiếc tivi mới, thì thế giới sẽ có bình yên.” – John Lennon
 4. In the midst of movement and chaos, keep stillness inside of you.” – Deepak Chopra Dịch: “Giữ được sự bình tĩnh bên trong bạn giữa sự chuyển động và hỗn loạn.” – Deepak Chopra
 5. The practice of forgiveness is our most important contribution to the healing of the world.” – Marianne Williamson Dịch: “Việc tha thứ là đóng góp quan trọng nhất của chúng ta vào việc chữa lành thế giới.” – Marianne Williamson
 6. There is no beauty in sadness. No honor in suffering. No growth in fear. Just a waste of perfectly good happiness.” – Katerina Stoykova Klemer Dịch: “Không có sự đẹp đẽ trong nỗi buồn. Không có danh dự trong sự đau khổ. Không có sự phát triển trong nỗi sợ hãi. Chỉ là một lãng phí của niềm hạnh phúc hoàn hảo.” – Katerina Stoykova Klemer
 7. If you want to make peace with your enemy, you have to work with your enemy. Then he becomes your partner.” – Nelson Mandela Dịch: “Nếu bạn muốn làm hòa với kẻ thù của bạn, bạn phải làm việc với kẻ thù của bạn. Sau đó, họ trở thành đối tác của bạn.” – Nelson Mandela
 8. If you want to change the world, change yourself.” – Mahatma Gandhi Dịch: “Nếu bạn muốn thay đổi thế giới, hãy thay đổi chính mình.” – Mahatma Gandhi
 9. The only way to deal with fear is to face it head on.” – Yvonne Woon Dịch: “Cách duy nhất để đối phó với nỗi sợ hãi là đối diện với nó trực tiếp.” – Yvonne Woon
 1. The pursuit, even of the best things, ought to be calm and tranquil.” – Marcus Tullius Cicero Dịch: “Việc theo đuổi, ngay cả những điều tốt nhất, cũng nên được thực hiện một cách bình tĩnh và yên lặng.” – Marcus Tullius Cicero
 2. Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.” – Dalai Lama XIV Dịch: “Hạnh phúc không phải là một thứ sẵn sàng có sẵn. Nó đến từ những hành động của bạn.” – Dalai Lama XIV
 3. Do not let the behavior of others destroy your inner peace.” – Dalai Lama XIV Dịch: “Đừng để hành vi của người khác phá hủy bình yên bên trong bạn.” – Dalai Lama XIV
 4. The best fighter is never angry.” – Lao Tzu Dịch: “Kẻ chiến thắng tốt nhất chưa bao giờ tức giận.” – Lao Tzu
 5. He who is devoid of the power to forgive is devoid of the power to love.” – Martin Luther King, Jr. Dịch: “Người không có khả năng tha thứ là người không có khả năng yêu.” – Martin Luther King, Jr.
 6. The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another.” – William James Dịch: “Vũ khí lớn nhất chống lại căng thẳng là khả năng của chúng ta để chọn một suy nghĩ hơn suy nghĩ khác.” – William James
 7. Let go of yesterday. Let today be a new beginning and be the best that you can, and you’ll get to where God wants you to be.” – Joel Osteen Dịch: “Buông tay quá khứ. Hãy để hôm nay là một khởi đầu mới và làm tốt nhất mà bạn có thể, và bạn sẽ đến nơi mà Chúa muốn bạn đến.” – Joel Osteen
 8. The mind is everything. What you think you become.” – Buddha Dịch: “Tâm trí là tất cả. Bạn trở thành gì tùy thuộc vào suy nghĩ của mình.” – Buddha
 9. If there is to be any peace it will come through being, not having.” – Henry Miller Dịch: “Nếu có bình yên nào đó, nó sẽ đến thông qua sự tồn tại, không phải sự sở hữu.” – Henry Miller
 10. When you make peace with yourself, you make peace with the world.” – Maha Ghosananda Dịch: “Khi bạn làm bình yên với chính mình, bạn cũng làm bình yên với thế giới.” – Maha Ghosananda

 11. Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding.” – Albert Einstein
  Dịch: “Bình yên không thể được giữ bằng bạo lực; nó chỉ có thể được đạt được thông qua sự hiểu biết.” – Albert Einstein
Xem thêm:   Những câu nói tiếng anh về sự cố gắng

Leave a Reply