Những câu nói hay về sự khởi đầu mới tiếng Anh

Khởi đầu mới luôn là một thử thách đầy thú vị nhưng cũng không kém phần khó khăn và sợ hãi. Trong khi đó, chỉ cần một lửa hy vọng, một tia sáng trong tâm hồn, chúng ta có thể tìm thấy con đường đến những khởi đầu mới tươi sáng hơn.

Nhung cau noi hay ve su khoi dau moi tieng Anh

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn một danh sách những câu nói hay về sự khởi đầu mới bằng tiếng Anh. Những câu nói này được trích từ các tác giả, nhà tư tưởng, doanh nhân và các nhà lãnh đạo tâm linh nổi tiếng, đã chia sẻ những tri thức và hiểu biết của họ về tầm quan trọng của sự khởi đầu mới.

Xem thêm: 30 Câu nói tiếng Anh hay về sự bình yên

Dù bạn đang tìm kiếm một thay đổi lớn trong cuộc đời, bắt đầu một dự án mới hay chỉ đơn giản là cần động lực để vượt qua một thất bại, những câu nói này có thể truyền cảm hứng và động viên cho bạn. Chúng nhắc nhở rằng mỗi kết thúc đều là một khởi đầu mới, và rằng không có gì là không thể khi ta dám bắt đầu.

 1. “Every new beginning comes from some other beginning’s end.” – Seneca ( Mọi khởi đầu mới đều xuất phát từ sự kết thúc của một khởi đầu khác.)
 2. “The secret to a rich life is to have more beginnings than endings.” – Dave Weinbaum ( Bí quyết để có một cuộc sống phong phú là có nhiều khởi đầu hơn kết thúc.)
 3. “The beginning is always today.” – Mary Shelley ( Khởi đầu luôn bắt đầu từ hôm nay.)
 4. “It’s never too late for a new beginning in your life.” – Joyce Meyer ( Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một khởi đầu mới trong cuộc sống của bạn.)
 5. “The first step towards getting somewhere is to decide that you are not going to stay where you are.” – J.P. Morgan ( Bước đầu tiên để đến đâu đó là quyết định rằng bạn sẽ không ở lại nơi mình đang đứng.)
 6. “Every day is a new beginning. Take a deep breath and start again.” – Unknown ( Mỗi ngày đều là một khởi đầu mới. Hãy thở sâu và bắt đầu lại.)
 7. “You can’t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one.” – Unknown ( Bạn không thể bắt đầu chương trình mới trong cuộc sống của mình nếu bạn tiếp tục đọc lại chương trình cũ.)
 8. “With the new day comes new strength and new thoughts.” – Eleanor Roosevelt ( Với một ngày mới đến sẽ đến sự mạnh mẽ và suy nghĩ mới.)
 9. “Don’t wait for a new year to change your perspective. Get up and be proactive today!” – Sonya Parker ( Đừng chờ đợi một năm mới để thay đổi quan điểm của bạn. Hãy đứng lên và hành động tích cực ngay hôm nay!)
 10. “The best way to predict the future is to create it.” – Abraham Lincoln ( Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự tạo ra nó.)
 1. “Chase your dreams, but always know the road that will lead you home again.” – Tim McGraw ( Theo đuổi ước mơ của bạn, nhưng luôn biết đường về nhà.)
 2. “The future is not some place we are going to, but one we are creating.” – John Schaar ( Tương lai không phải là một nơi chúng ta đang đi tới, mà là một nơi chúng ta đang tạo ra.)
 3. “Take the first step in faith. You don’t have to see the whole staircase, just take the first step.” – Martin Luther King Jr. ( Hãy bước đi bằng lòng tin. Bạn không cần phải nhìn thấy cả cầu thang, chỉ cần bước đi bước đầu tiên.)
 4. “It’s a wise man who understands that every day is a new beginning, because boy, how many mistakes do you make in a day? I don’t know about you, but I make plenty.” – George Foreman ( Người khôn ngoan là người hiểu rằng mỗi ngày đều là một khởi đầu mới, bởi vì bạn làm bao nhiêu lỗi trong một ngày? Tôi không biết về bạn, nhưng tôi làm rất nhiều.)
 5. “New beginnings are often disguised as painful endings.” – Lao Tzu ( Những khởi đầu mới thường được giấu kín dưới những kết thúc đau đớn.)
 6. “The magic in new beginnings is truly the most powerful of them all.” – Josiyah Martin ( Phép màu trong những khởi đầu mới thật sự là mạnh mẽ nhất trong tất cả.)
 7. “It’s not the years in your life that count. It’s the life in your years.” – Abraham Lincoln ( Không phải những năm trong cuộc sống của bạn quan trọng. Mà là cuộc sống trong những năm đó.)
 8. “A journey of a thousand miles begins with a single step.” – Lao Tzu ( Một cuộc hành trình nghìn dặm bắt đầu từ một bước đi đơn giản.)
 9. “Every day is a chance to begin again. Don’t focus on the failures of yesterday, start today with positive thoughts and expectations.” – Catherine Pulsifer ( Mỗi ngày đều là cơ hội để bắt đầu lại. Đừng tập trung vào những thất bại của ngày hôm qua, bắt đầu hôm nay với những suy nghĩ và mong đợi tích cực.)
 10. “Begin today. Declare out loud to the universe that you are willing to let go of struggle and eager to learn through joy.” – Sarah Ban Breathnach ( “Bắt đầu từ hôm nay. Hãy tuyên bố rõ ràng với vũ trụ rằng bạn sẵn sàng để buông bỏ những cuộc đấu tranh và háo hức học hỏi thông qua niềm vui.”
 1. “The beginning is always today.” – Mary Shelley ( Sự khởi đầu luôn bắt đầu từ hôm nay.)
 2. “All great things begin with a vision… a dream.” – Estée Lauder ( Tất cả những điều tuyệt vời bắt đầu với một tầm nhìn … một giấc mơ.)
 3. “You are never too old to set another goal or to dream a new dream.” – C.S. Lewis ( Bạn không bao giờ quá già để đặt một mục tiêu khác hoặc mơ ước một giấc mơ mới.)
 4. “The first step towards getting somewhere is to decide that you are not going to stay where you are.” – J.P. Morgan ( Bước đầu tiên để đến nơi nào đó là quyết định rằng bạn sẽ không ở lại nơi mình đang đứng.)
 5. “Life is about change. Sometimes it’s painful. Sometimes it’s beautiful. But most of the time, it’s both.” – Lana Lang ( Cuộc sống là về sự thay đổi. Đôi khi nó đau đớn. Đôi khi nó đẹp đẽ. Nhưng phần lớn thời gian, nó là cả hai.)
 6. “No matter how hard the past is, you can always begin again.” – Buddha ( Bất kể quá khứ có khó khăn đến đâu, bạn luôn có thể bắt đầu lại.)
 7. “Every morning we are born again. What we do today matters most.” – Buddha ( Mỗi sáng, chúng ta được sinh ra lại. Những gì chúng ta làm hôm nay quan trọng nhất.)
 8. “Believe you can and you’re halfway there.” – Theodore Roosevelt ( Tin vào bản thân bạn và bạn đã hoàn thành nửa con đường.)
 9. “Let today be the start of something new.” – Unknown ( Hãy để hôm nay là khởi đầu của một điều gì đó mới.)
 10. “There are far, far better things ahead than any we leave behind.” – C.S. Lewis ( Có những điều tốt đẹp hơn rất nhiều đang chờ đợi chúng ta phía trước, hơn bất kỳ điều gì chúng ta để lại phía sau.)

Leave a Reply