Tổng hợp 20 câu tiếng anh về tình yêu

Tình yêu là một cảm xúc mạnh mẽ và phổ biến đã truyền cảm hứng cho vô số bài thơ, bài hát và câu chuyện trong lịch sử. Dưới đây là 20 câu nói nổi tiếng về tình yêu bằng Tiếng Anh thể hiện vẻ đẹp và sự phức tạp của cảm xúc này

Tổng hợp 20 câu tiếng anh về tình yêu
Tổng hợp 20 câu tiếng anh về tình yêu
Xem thêm:   Những câu nói tiếng anh về sự cố gắng
 1. Love is not about how much you say ‘I love you’, but how much you prove that it’s true.” – Tình yêu không phải là về việc bạn nói bao nhiêu lần “Anh yêu em”, mà là về cách bạn chứng minh rằng điều đó là thật.
 2. The best love is the kind that awakens the soul and makes us reach for more, that plants a fire in our hearts and brings peace to our minds.” – Tình yêu tốt nhất là loại tình yêu đánh thức linh hồn và khiến chúng ta tìm kiếm thêm, trồng một ngọn lửa trong tim và mang lại sự yên bình cho tâm trí.
 3. Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.” – Được yêu sâu sắc bởi ai đó mang lại cho bạn sức mạnh, trong khi yêu ai đó sâu sắc mang lại cho bạn sự dũng cảm.
 4. Love is when the other person’s happiness is more important than your own.” – Tình yêu là khi hạnh phúc của người kia quan trọng hơn hạnh phúc của chính bạn.
 5. Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.” – Tình yêu được tạo thành từ một linh hồn đơn bị cư trú trong hai thể xác.
 6. The greatest happiness of life is the conviction that we are loved; loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves.” – Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là niềm tin rằng chúng ta được yêu; được yêu vì chính bản thân mình, hoặc nói đúng hơn, được yêu bất chấp những khuyết điểm của mình.
 7. Love is not about possession. Love is about appreciation.” – Tình yêu không phải là về sở hữu. Tình yêu là về sự đánh giá cao.
 8. Love isn’t a decision. It’s a feeling. If we could decide who we loved, it would be much simpler, but much less magical.” – Tình yêu không phải là một quyết định. Đó là một cảm giác. Nếu chúng ta có thể quyết định ai là người mà chúng ta yêu, nó sẽ đơn giản hơn nhưng cũng ít kỳ diệu hơn.
 9. Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.” – Tình yêu giống như gió, bạn không thể nhìn thấy nó nhưng bạn có thể cảm nhận được nó.
 10. Love is not finding someone to live with, it’s finding someone you can’t live without.” – Tình yêu không phải là tìm kiếm ai đó để sống cùng, mà là tìm kiếm ai đó mà bạn không thể sống thiếu.
 11. Love is a promise; love is a souvenir, once given never forgotten, never let it disappear.” – Tình yêu là một lời hứa; tình yêu là một món kỷ niệm, một khi đã trao tặng thì không bao giờ quên, không bao giờ để nó biến mất.
 12. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.” – Tình yêu kiên nhẫn, tình yêu tử tế. Nó không ganh đua, không khoe khoang, không kiêu ngạo. Nó không xúc phạm người khác, không tự tìm kiếm lợi ích cho bản thân, nó không dễ nổi giận, không để lại bất kỳ sự uất ức nào.
 13. Love is an untamed force. When we try to control it, it destroys us. When we try to imprison it, it enslaves us. When we try to understand it, it leaves us feeling lost and confused.” – Tình yêu là một lực lượng không bị kìm hãm. Khi chúng ta cố gắng kiểm soát nó, nó sẽ phá hủy chúng ta. Khi chúng ta cố gắng giam giữ nó, nó sẽ bắt chúng ta trở thành nô lệ của nó. Khi chúng ta cố gắng hiểu nó, nó sẽ khiến chúng ta cảm thấy lạc lõng và rối loạn.
 14. Love is the voice under all silences, the hope which has no opposite in fear; the strength so strong mere force is feebleness: the truth more first than sun, more last than star.” – Tình yêu là giọng nói ở dưới mọi sự im lặng, hy vọng không có đối lập với nỗi sợ hãi; sức mạnh mạnh mẽ đến nỗi sức mạnh đơn thuần là sự yếu đuối: sự thật quan trọng hơn mặt trời, quan trọng hơn cả ngôi sao cuối cùng.
 15. Love is not a matter of counting the years… But making the years count.” – Tình yêu không phải là vấn đề đếm các năm… Mà là vấn đề tận dụng mỗi năm.
 16. Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend.” – Tình yêu là lực lượng duy nhất có khả năng biến kẻ thù thành người bạn.
 17. Love is not something you go out and look for. Love finds you, and when it does, ready or not, it’ll be the best thing to ever happen to you.” – Tình yêu không phải là điều bạn đi tìm kiếm. Tình yêu sẽ tìm thấy bạn, và khi nó tìm thấy bạn, sẵn sàng hay không sẵn sàng, nó sẽ là điều tốt nhất từng xảy ra với bạn.
 18. Love is a force more formidable than any other. It is invisible—it cannot be seen or measured, yet it is powerful enough to transform you in a moment, and offer you more joy than any material possession could.” – Tình yêu là một lực lượng mạnh mẽ hơn bất kỳ lực lượng nào khác. Nó vô hình – không thể nhìn thấy hoặc đo lường được, nhưng nó mạnh mẽ đến nỗi có thể biến đổi bạn trong một khoảnh khắc và mang lại cho bạn nhiều niềm vui hơn bất kỳ tài sản vật chất nào có thể.
 19. I have decided to stick with love. Hate is too great a burden to bear.” – Tôi đã quyết định theo đuổi tình yêu. Hận thù quá nặng nề để chịu đựng.
 20. Love is the bridge between two hearts.” – Tình yêu là cây cầu nối giữa hai trái tim.
Xem thêm:   20 câu nói tiếng anh về sự chán nản

Leave a Reply