“Favorite son candidate” nghĩa là gì?

Favorite son candidate” là cụm từ chỉ một ứng cử viên trong cuộc bầu cử đại diện cho một bang, khu vực hoặc vùng đất nhất định, được ủng hộ mạnh mẽ bởi cử tri và lãnh đạo địa phương trong đó. Các ứng cử viên “favorite son” thường được coi là những người có khả năng giành chiến thắng cao trong bang hoặc khu vực của mình, nhưng có thể không được ủng hộ nhiều ở các vùng khác.

Favorite son candidate
Favorite son candidate

Xem thêm:

Ví dụ với cụm từ “Favorite son candidate”

  1. John F. Kennedy was a favorite son candidate of Massachusetts during the 1960 presidential election. (John F. Kennedy là ứng cử viên “favorite son” của Massachusetts trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1960.)
  2. Sarah Palin was considered a favorite son candidate of Alaska during the 2008 vice presidential election. (Sarah Palin được xem là ứng cử viên “favorite son” của Alaska trong cuộc bầu cử phó tổng thống năm 2008.)
  3. Lyndon B. Johnson was a favorite son candidate of Texas during the 1960 presidential election. (Lyndon B. Johnson là ứng cử viên “favorite son” của Texas trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1960.)
  4. Bill Clinton was a favorite son candidate of Arkansas during the 1992 presidential election. (Bill Clinton là ứng cử viên “favorite son” của Arkansas trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1992.)
  5. Mitt Romney was a favorite son candidate of Massachusetts during the 2012 presidential election. (Mitt Romney là ứng cử viên “favorite son” của Massachusetts trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012.)
  6. Walter Mondale was a favorite son candidate of Minnesota during the 1984 presidential election. (Walter Mondale là ứng cử viên “favorite son” của Minnesota trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1984.)
  7. Ronald Reagan was a favorite son candidate of California during the 1980 and 1984 presidential elections. (Ronald Reagan là ứng cử viên “favorite son” của California trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1980 và 1984.)
  8. George H.W. Bush was a favorite son candidate of Texas during the 1988 presidential election. (George H.W. Bush là ứng cử viên “favorite son” của Texas trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1988.)
  9. Gerald Ford was a favorite son candidate of Michigan during the 1976 presidential election. (Gerald Ford là ứng cử viên “favorite son” của Michigan trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1976.)
  10. Al Gore was a favorite son candidate of Tennessee during the 2000 presidential election. (Al Gore là ứng cử viên “favorite son” của Tennessee trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000.)

Xem thêm:   "Pull your socks up" nghĩa là gì?