“Feeding at the public trough” nghĩa là gì?

Feeding at the public trough” là một thành ngữ tiếng Anh để chỉ việc sử dụng quyền lợi, tiền bạc hoặc tài nguyên của công chúng một cách không công bằng và tham nhũng. Thành ngữ này thường được sử dụng để chỉ các hoạt động tham nhũng hoặc lợi dụng vị trí của những người trong chính phủ, quản lý công cộng hoặc các tổ chức chính trị để thu lợi cá nhân hoặc tập thể.

Feeding at the public trough
Feeding at the public trough

Xem thêm:

  1. The corrupt politician was caught feeding at the public trough by diverting public funds into his own bank account. (Chính trị gia tham nhũng đã bị bắt vì chuyển tiền từ ngân sách công vào tài khoản cá nhân của mình.)
  2. The company’s CEO was accused of feeding at the public trough by accepting bribes in exchange for government contracts. (Giám đốc điều hành của công ty bị cáo buộc nhận hối lộ để đổi lấy các hợp đồng của chính phủ.)
  3. The city council was criticized for feeding at the public trough by awarding contracts to their friends and family members. (Hội đồng thành phố bị chỉ trích vì trao các hợp đồng cho bạn bè và thành viên trong gia đình.)
  4. The police officers were caught feeding at the public trough by taking bribes from drug dealers. (Các viên cảnh sát đã bị bắt vì nhận hối lộ từ các tay buôn ma túy.)
  5. The government officials were accused of feeding at the public trough by using public funds for their personal expenses. (Các quan chức chính phủ bị cáo buộc dùng tiền công chúng cho các chi phí cá nhân.)
  6. The construction company was caught feeding at the public trough by overcharging for public projects. (Công ty xây dựng đã bị bắt vì tính giá quá cao cho các dự án công cộng.)
  7. The politician was criticized for feeding at the public trough by using his position to influence government contracts. (Chính trị gia bị chỉ trích vì lợi dụng vị trí của mình để ảnh hưởng đến các hợp đồng của chính phủ.)
  8. The public school system was accused of feeding at the public trough by misusing funds meant for student education. (Hệ thống trường công lập bị cáo buộc lạm dụng tiền được dành cho giáo dục sinh viên.)
  9. The healthcare company was caught feeding at the public trough by overbilling Medicare for unnecessary services. (Công ty chăm sóc sức khỏe đã bị bắt vì tính giá quá cao cho các dịch vụ không cần thiết của chương trình Medicare.)
  10. The government agency was criticized for feeding at the public trough by hiring unqualified friends and family members for government jobs. (Cơ quan chính phủ bị chỉ trích vì tuyển dụng các thành viên trong gia đình và bạn bè không đủ trình độ cho các công việc chính phủ.)

Leave a Reply