Without further ado nghĩa là gì?

Without further ado” là một cụm từ tiếng Anh, có nghĩa là không cần nói thêm hay làm thêm bất cứ điều gì, mà nên bắt đầu công việc hoặc sự kiện ngay lập tức. Cụm từ này thường được sử dụng để chỉ ra sự sẵn sàng và quyết tâm bắt đầu một công việc hoặc sự kiện mà không muốn mất thời gian vào những việc không cần thiết.

Without further ado nghĩa là gì?
Without further ado nghĩa là gì?
Xem thêm:   Take your time nghĩa là gì?

Dưới đây là 10 ví dụ về cách sử dụng cụm từ “without further ado” trong tiếng Anh, kèm theo nghĩa tiếng Việt:

  1. “Without further ado, let me introduce our guest speaker for today.” (Không cần nói thêm gì nữa, tôi xin giới thiệu diễn giả của chúng ta cho hôm nay.)
  2. “Without further ado, let’s jump right into the first item on the agenda.” (Không cần nói thêm gì nữa, chúng ta bắt đầu với mục đầu tiên trên nghị trình.)
  3. “Without further ado, let’s start the game.” (Không cần nói thêm gì nữa, chúng ta bắt đầu trò chơi.)
  4. “Without further ado, I’d like to announce the winner of the competition.” (Không cần nói thêm gì nữa, tôi xin công bố người chiến thắng của cuộc thi.)
  5. “Without further ado, let’s begin the presentation.” (Không cần nói thêm gì nữa, chúng ta bắt đầu bài thuyết trình.)
  6. “Without further ado, let’s get started with the project.” (Không cần nói thêm gì nữa, chúng ta bắt đầu dự án.)
  7. “Without further ado, let’s welcome our new colleagues to the team.” (Không cần nói thêm gì nữa, chúng ta chào mừng các đồng nghiệp mới gia nhập đội ngũ.)
  8. “Without further ado, let’s start the movie.” (Không cần nói thêm gì nữa, chúng ta bắt đầu phim.)
  9. “Without further ado, let’s begin the training session.” (Không cần nói thêm gì nữa, chúng ta bắt đầu buổi tập huấn.)
  10. “Without further ado, let’s start the ceremony.” (Không cần nói thêm gì nữa, chúng ta bắt đầu buổi lễ.)

Cụm từ “without further ado” thường được sử dụng để bày tỏ sự quyết tâm và sẵn sàng bắt đầu công việc hoặc sự kiện một cách nhanh chóng và hiệu quả, mà không muốn mất thời gian vào những việc không cần thiết.

Leave a Reply