“Loose cannon” nghĩa là gì?

Loose cannon” là một thành ngữ tiếng Anh, có nghĩa là một người không thể dựa vào hoặc kiểm soát được, thường là vì họ có xu hướng hành động một cách bất thường, bất chấp quy tắc hoặc tình huống. Từ này thường được sử dụng để chỉ ra một người có thể gây hại hoặc gây rắc rối nếu họ được để tự do hành động mà không có sự giám sát hoặc kiểm soát.

Loose cannon nghĩa là gì
Loose cannon nghĩa là gì
Xem thêm:   "High noon" nghĩa là gì?

Dưới đây là 10 ví dụ về cách sử dụng cụm từ “Loose cannon”

  1. My boss is a loose cannon. You never know what he’s going to do next. (Sếp tôi là một người không thể kiểm soát được. Bạn không bao giờ biết anh ta sẽ làm gì tiếp theo.)
  2. I don’t trust him. He’s a loose cannon who could cause all sorts of problems. (Tôi không tin tưởng anh ta. Anh ta là một người không thể kiểm soát được và có thể gây ra nhiều vấn đề.)
  3. The new employee is a bit of a loose cannon. We need to keep an eye on him. (Nhân viên mới hơi là một người không thể kiểm soát được. Chúng ta cần để mắt đến anh ta.)
  4. The politician’s loose cannon behavior cost him the election. (Hành vi không thể kiểm soát được của chính trị gia đã khiến anh ta thất bại trong cuộc bầu cử.)
  5. That athlete is a loose cannon on and off the field. (Vận động viên đó là một người không thể kiểm soát được trên và ngoài sân cỏ.)
  6. The actor’s loose cannon antics have landed him in trouble with the law. (Hành động không thể kiểm soát được của diễn viên đã khiến anh ta gặp rắc rối với pháp luật.)
  7. The coach benched the player for being a loose cannon and not following team rules. (Huấn luyện viên đã đuổi khỏi sân của cầu thủ vì anh ta không thể kiểm soát được và không tuân thủ quy tắc của đội.)
  8. The company fired the employee for being a loose cannon and causing too much trouble. (Công ty đã sa thải nhân viên vì anh ta không thể kiểm soát được và gây ra quá nhiều vấn đề.)
  9. The teacher had to ask the student to leave the class because he was a loose cannon and disrupting the lesson. (Giáo viên đã phải yêu cầu học sinh rời lớp vì anh ta không thể kiểm soát được và làm phiền bài học.)
  10. The journalist’s loose cannon reporting caused a stir and made headlines. (Báo chí không thể kiểm soát được của nhà báo đã gây xôn xao và trở thành tiêu đề báo chí.)

Leave a Reply