“Heaven is watching” nghĩa là gì?

Cụm từ “Heaven is watching” (thiên đường đang nhìn) có thể được hiểu là một cách nói tượng trưng, thường được sử dụng để nhắc nhở người khác về việc họ nên hành động đúng đắn và trung thực vì có một thực thể cao cả đang quan sát họ từ trên cao. Cụm từ này thường được sử dụng để ám chỉ việc hành xử đúng đắn và đạo đức.

Heaven is watching

Xem thêm:

“Don’t patronize me” nghĩa là gì?

Ví dụ với cụm từ “Heaven is watching” tiếng anh kèm nghĩa tiếng việt

  1. “You should do the right thing because heaven is watching and will reward you for your good deeds.” (Bạn nên làm đúng điều vì thiên đường đang quan sát và sẽ thưởng cho bạn những việc làm tốt của bạn.)
  2. “Heaven is watching, so be honest and truthful in all your dealings.” (Thiên đường đang quan sát, vì vậy hãy trung thực và chân thật trong mọi giao dịch của bạn.)
  3. “Always remember that heaven is watching, so be kind to others and treat them with respect.” (Hãy luôn nhớ rằng thiên đường đang quan sát, vì vậy hãy tốt bụng với người khác và đối xử với họ với tôn trọng.)
  4. “Don’t cheat on your exams because heaven is watching and you’ll only be cheating yourself.” (Đừng gian lận trong kỳ thi của bạn vì thiên đường đang quan sát và bạn sẽ chỉ gian lận với chính mình.)
  5. “Heaven is watching, so be careful with your words and actions.” (Thiên đường đang quan sát, vì vậy hãy cẩn thận với lời nói và hành động của bạn.)
  6. “Remember that heaven is watching, so don’t do anything that you wouldn’t want others to see.” (Hãy nhớ rằng thiên đường đang quan sát, vì vậy đừng làm bất cứ điều gì mà bạn không muốn người khác thấy.)
  7. “Heaven is watching, so be grateful for what you have and help those who are less fortunate than you.” (Thiên đường đang quan sát, vì vậy hãy biết ơn những gì bạn có và giúp đỡ những người kém may mắn hơn bạn.)
  8. “Don’t take advantage of others because heaven is watching and you’ll have to face the consequences of your actions.” (Đừng lợi dụng người khác vì thiên đường đang quan sát và bạn sẽ phải đối mặt với hậu quả của hành động của mình.)
  9. “Heaven is watching, so make sure your intentions are pure and your actions are righteous.” (Thiên đường đang quan sát, vì vậy hãy đảm bảo những ý định của bạn là trong sáng và hành động của bạn là công bằng.)
  10. “Remember that heaven is watching, so live your life with integrity and always do what is right.” (Hãy nhớ rằng thiên đường đang quan sát, vì vậy hãy sống cuộc đời của bạn với chính trực và luôn làm điều đúng.)

Leave a Reply