“Five o’clock follies” nghĩa là gì?

Five o’clock follies” là một cụm từ phiến diện trong tiếng Anh, được sử dụng để miêu tả các cuộc họp báo của quân đội Mỹ tại Saigon (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam.

Five o’clock follies nghĩa là gì
Five o’clock follies nghĩa là gì?

Cụm từ này thường được sử dụng để chỉ các cuộc họp báo hàng ngày của chính phủ và quân đội Mỹ tại Saigon, nơi các thông tin về tình hình chiến tranh được công bố cho các phóng viên thông tin tại đó. Tuy nhiên, các thông tin này thường không chính xác và thiếu minh bạch, do đó các phóng viên thường coi đó là những cuộc họp báo không đáng tin cậy và trống rỗng.

Cụm từ “Five o’clock follies” được đặt tên theo thời gian tổ chức các cuộc họp báo, thường vào lúc 5 giờ chiều hàng ngày tại Trung tâm Thông tin và Phát thanh Quốc gia ở Saigon (nay là Tòa nhà Rex). Tuy nhiên, cụm từ này đã được sử dụng để chỉ bất kỳ cuộc họp báo nào có tính chất tương tự với một mức độ không chính xác và thiếu minh bạch.

Xem thêm:   "Are you having a laugh?" nghĩa là gì?

Đây là một ví dụ về cách sử dụng cụm từ “Five o’clock follies”

“During the Vietnam War, the daily press briefings by the U.S. military in Saigon became known as the “Five o’clock follies”. These briefings were often characterized by vague and misleading information, and frequently contradicted what was being reported by journalists in the field. Despite this, the briefings were an important source of information for reporters and their audiences back home, and they continued until the fall of Saigon in 1975.”

(Trong suốt cuộc Chiến tranh Việt Nam, các cuộc họp báo hàng ngày của quân đội Mỹ tại Sài Gòn được biết đến với tên gọi “Five o’clock follies”. Những cuộc họp báo này thường được miêu tả bởi thông tin mập mờ và sai lệch, và thường mâu thuẫn với những gì được báo cáo bởi các nhà báo ở hiện trường. Bất chấp điều này, những cuộc họp báo vẫn là một nguồn thông tin quan trọng cho các nhà báo và khán giả của họ ở quê nhà, và chúng tiếp tục cho đến khi Sài Gòn rơi vào tay Bắc Việt vào năm 1975.)

Leave a Reply