“Cooler heads will prevail” nghĩa là gì?

Cooler heads will prevail” là một thành ngữ trong tiếng Anh, có nghĩa là những người giữ bình tĩnh và điềm đạm sẽ thắng cuộc trong các tình huống khó khăn, tranh chấp hay xung đột.

Cooler heads will prevail nghia la gi

Thành ngữ này thường được sử dụng để nhắc nhở người khác giữ bình tĩnh và tránh hành động thiếu suy nghĩ trong những tình huống căng thẳng. Nó còn ám chỉ rằng, trong một cuộc tranh luận hoặc xung đột, những người giữ bình tĩnh và tìm cách giải quyết vấn đề một cách hòa bình sẽ có kết quả tốt hơn so với những người hành động quá nóng vội và dễ dẫn đến các hậu quả không mong muốn.

Xem thêm:   "How's it hanging?" nghĩa là gì?

Dưới đây là 10 ví dụ với cụm từ “Cooler heads will prevail” trong tiếng Anh kèm theo nghĩa tiếng Việt:

“I know it’s frustrating, but let’s stay calm and remember that cooler heads will prevail.”

(Tôi biết điều đó rất làm phiền, nhưng hãy giữ bình tĩnh và nhớ rằng những người giữ bình tĩnh sẽ thắng cuộc.)

“We need to approach this situation with levelheadedness, as cooler heads will prevail.”

(Chúng ta cần tiếp cận tình huống này với sự điềm đạm, vì những người giữ bình tĩnh sẽ thắng cuộc.)

“It’s important to keep a clear mind during negotiations, as cooler heads will prevail.”

(Quan trọng là giữ tâm trí sáng suốt trong khi đàm phán, vì những người giữ bình tĩnh sẽ thắng cuộc.)

“Let’s not let our emotions get the best of us. Cooler heads will prevail in the end.”

(Hãy không để cảm xúc của chúng ta chiếm ưu thế. Những người giữ bình tĩnh sẽ thắng cuộc cuối cùng.)

“We’re all frustrated, but we need to remember that cooler heads will prevail in this situation.”

(Chúng ta đều bực tức, nhưng cần nhớ rằng những người giữ bình tĩnh sẽ thắng cuộc trong tình huống này.)

“Don’t worry, just keep a level head. Cooler heads will prevail in the end.”

(Đừng lo, chỉ cần giữ tâm trí điềm đạm. Những người giữ bình tĩnh sẽ thắng cuộc cuối cùng.)

“In times of crisis, it’s important to stay calm and remember that cooler heads will prevail.”

(Trong thời điểm khủng hoảng, quan trọng là giữ bình tĩnh và nhớ rằng những người giữ bình tĩnh sẽ thắng cuộc.)

“Let’s try to approach this situation with a rational mindset. Cooler heads will prevail.”

(Hãy cố gắng tiếp cận tình huống này với tư duy hợp lý. Những người giữ bình tĩnh sẽ thắng cuộc.)

“It’s easy to get angry, but we need to remember that cooler heads will prevail in the long run.”

(Dễ dàng bực tức, nhưng cần nhớ rằng những người giữ bình tĩnh sẽ thắng cuộc trong dài hạn.)

“We need to find a solution to this problem without getting too emotional. Cooler heads will prevail.”

(Chúng ta cần tìm một giải pháp cho vấn đề này mà không quá bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Những người giữ bình tĩnh sẽ thắng cuộc.)

Leave a Reply