Cấu trúc câu với động từ đi kèm

Câu hỏi của Nguyệt từ Việt Nam: Tôi muốn biết sự khác nhau giữa “start doing ” và “start to do”? Và câu hỏi của Ana Isabel Alcantara Martin: Tôi muốn biết tại sau trong các câu tiếng Anh, sau động từ ‘stop’ thường dùng động từ nguyên thể – an infinitive, “After playing football for two hours he stopped to have lunch”. Đôi khi tôi thấy có động từ thường đi cùng động từ Stop nhưng cũng có khi là danh động từ -ing.

cau-truc-cau-voi-dong-tu-di-kem

Đôi khi theo sau một động từ là một động từ khác.

Chẳng hạn: I want to play tennis. Động từ thứ nhất là want, và động từ thứ hai là play.

Một ví dụ khác: I enjoy playing tennis. Động từ thứ nhất là enjoy, và động từ thứ hai là play.

Tuy nhiên ở trong câu thứ hai chúng ta không dùng động từ nguyên thể ‘to play’, mà chúng ta nói ‘playing’. Và đây là dạng danh động từ, “the gerund form of a verb”, như playing, starting.

Với cấu trúc câu: Verb + to + infinitive, ‘I want to play’ – là một cấu trúc rất thông dụng trong tiếng Anh.

Tương tự cấu trúc verb + gerund, ‘I enjoy playing’ cũng vậy. Nhưng có một số điểm chúng ta cần chú ý.

Một số động từ chỉ có thể đi cùng to + infinitive, chẳng hạn như động từ to want, “I want to play tennis.”

Một số động từ chỉ có thể đi cùng the gerund, chẳng hạn động từ to enjoy. “I enjoy playing tennis.”

Xem thêm:   Phân biệt LIKE và AS

Một số động từ có thể đi cùng với cả hai mà không làm cho câu thay đổi nghĩa trong khi một số động từ khác có thể đi cùng với cả hai nhưng khi đó mang nghĩa khác nhau.

Và câu hỏi của bạn Nguyệt là về một động từ có thể dùng với cả hai cấu trúc mà không có sự khác biệt về nghĩa trong câu.

Với động từ ‘start‘, bạn có thể nói ‘start to do’ và ‘start doing’, chẳng hạn: “Last year I started learning Chinese” hay “Last year I started to learn Chinese.”

Cả hai câu đều đúng và đều có nghĩa là Năm ngoái tôi bắt đầu học tiếng Trung Quốc.

Với câu hỏi của bạn Ana Isabel thì là về trường hợp của động từ ‘stop’.

Động từ ‘Stop‘ có thể được theo sau bằng cả to + infinitive hay danh động từ – the gerund – nhưng với động từ này thì với mỗi cấu trúc mang một nghĩa khác nhau.

Chúng ta có hai ví dụ: “He stopped to have lunch” và “He stopped having lunch” và có thể thấy là hai câu này khác nhau hoàn toàn về nghĩa.

“He stopped having lunch “có nghĩa là anh ấy dừng lại không tiếp tục ăn trưa, hay anh ấy đã ăn xong và không ăn nữa. “He stopped having lunch because a friend was on the telephone.”

Còn “He stopped to have lunch” có nghĩa là anh ấy dừng không làm một việc gì đó để ăn trưa.

Xem thêm:   Học tiếng Anh cái gì khó nhất?

Trong ví dụ của Ana, “After playing football for two hours he stopped to have lunch.” ta có thể thấy đầu tiên anh ấy chơi bóng đá, sau đó anh ấy thôi không chơi nữa để ăn trưa.

Leave a Reply